Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Polineuropatia

  polineuropatia; zespół uszkodzenia wielu nerwów obwodowych, zazwy­czaj symetrycznych, najsilniej wyrażo­ny w dalszych częściach kończyn, o różnorodnej etiologii: toksycznej (zatrucia metalami ciężkimi, alkoho­lizm, środki owado- i chwastobójcze, niektóre leki), zakaźnej (bakteryjnej i wirusowej)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole orientacji

  pole orientacji; przestrzeń obejmu­jąca wszystkie źródła sygnałów jakie pracownik odbiera na danym stanowisku roboczym. Pole orientacji ma trojaką strukturę: przestrzenną, czaso­wą i statyczną. Najprostsze pole orien­tacji mieści się w jednym polu wi­dzenia. Zwykle jednak pole orientacji pracownika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądowość w kształceniu specjal­nym

  poglądowość w kształceniu specjal­nym; zasada dydaktyki zalecająca, by nauczanie rozpoczynać od zmysłowe­go poznawania przedmiotów i zjawisk przez obserwację wzrokową, dotyko­wą, węchową, smakową, przez posłu­giwanie się przedmiotami i ekspery­mentowanie na zjawiskach. Pionierem p. w nauczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność całkowita płuc

  pojemność całkowita płuc; TLC; całkowita objętość powietrza w płu­cach po wykonaniu maksymalnego wdechu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność życiowa płuc

  pojemność życiowa płuc; VC; naj­większa objętość powietrza jaka może być wydalana z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu. Składają się na nią: objętość oddechowa (TV), objętość spokojnego wdechu lub wy­dechu, objętość zapasowa wdechowa (IRV), objętość od szczytu spokoj­nego wdechu do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poduszka Frejki

  poduszka Frejki; rozwórka z pra­sowanego filcu utrzymująca kończy­ny dolne niemowlęcia w odwiedze­niu i zgięciu, nie krępująca pozosta­łych ruchów. Stosowana we wczesnym leczeniu wrodzonej dysplazji stawu biodrowego. Wywiera wpływ na kształtowanie struktur dysplastycznego stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział inwalidów

  podział inwalidów; w zależności od przyjętego kryterium istnieją różne podziały inwalidów (osób niepełno­sprawnych). Najczęściej przyjmuje się p. i. ze względu na rodzaj uszkodzo­nego narządu lub funkcji: 1) inwali­dzi z powodu uszkodzenia narządów zmysłowych (niewidomi, głusi); 2) in­walidzi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podniecenie katatoniczne

  podniecenie katatoniczne; postać -> zespołu katatonicznego, w której przy znacznie upośledzonym kontakcie słownym z chorym lub całkowitym jego braku (-> mutyzm) występuje nadmierna, niecelowa aktywność ru­chowa, która szczególnie przy próbach jej ograniczenia może przejawiać się agresją. Mimika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podniecenie ruchowe

  podniecenie ruchowe; nasilenie licz­by ruchów towarzyszące stanom od niezbyt nasilonego niepokoju aż do silnego pobudzenia. Występuje w: ze­spole maniakalnym (-> mania), schi­zofrenii (-> podniecenie katatonicz­ne), zaburzeniach świadomości, psychozach o podłożu organicznym i in. Dość często w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaszczyzna podparcia

  płaszczyzna podparcia; obrys najda­lej wysuniętych punktów podparcia. Od wielkości i kształtu płaszczyzny podparcia zależy stateczność ciała podpartego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt

Do góry