Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  pomoc środowiskowa dla psychicznie chorych

  pomoc środowiskowa dla psychicznie chorych; zgodnie z zasadami-> psy­chiatrii środowiskowej do zadań -> psychiatrycznej opieki-zdrowotnej na­leży prowadzenie nie tylko leczenia, ale i podejmowanie szeregu działań umożliwiających psychicznie chorym egzystencję w środowisku. Są to: roz­wiązywanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pończoszka kikutowa

  pończoszka kikutowa; stożkowa pończoszka z dzianiny wełnianej lub bawełnianej nakładana na kikut w ce­lu izolowania go od kontaktu ze ścianą wewnętrzną -> leja kikutowego protezy. Stosowana jest szczególnie w przypadkach kikutów wrażliwych względnie nadmiernie potliwych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc w organizacji życia codzien­nego

  pomoc w organizacji życia codzien­nego; zespół świadczeń -> środo­wiskowej pomocy społecznej realizo­wanych w formie usług. Najistotniej­szą rolę odgrywają: opieka nad cho­rym w domu organizowana za poś­rednictwem punktów opieki nad cho­rym w domu, sprawowana przez -> siostry pogotowia PCK, z opieki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnia rehabilitacji zawodowej

  poradnia rehabilitacji zawodowej; komórka organizacyjna wojewódzkiej przychodni rehabilitacyjnej wchodzą­cej w skład wojewódzkiego szpitala zespolonego lub specjalistycznego re­habilitacyjnego zespołu opieki zdro­wotnej. Do podstawowych jej zadań należy: 1) udzielanie indywidualnych porad zawodowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc w zaspokajaniu potrzeb wyż­szego rzędu

  pomoc w zaspokajaniu potrzeb wyż­szego rzędu; zespół świadczeń -> po­mocy społecznej środowiskowej ma­jących na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych, zapobie­ganie osamotnieniu. Na pomoc w za­spokajaniu potrzeb w. rz. składa się sieć różnego typu klubów seniora pro­wadzonych przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary zakresu ruchu

  pomiary zakresu ruchu; część bada­nia ortopedycznego stawów. Określo­na fizjologiczna ruchomość stawu za­leży od wieku i wykonywanej pracy zawodowej. Ograniczenia ruchomości wynikające z choroby zmniejszają funkcjonalną sprawność stawu i tym samym kończyny czy narządu. W ba­daniu określa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnictwo genetyczne

  poradnictwo genetyczne; forma poradnictwa rodzinnego dotycząca moż­liwości wystąpienia u potomstwa wad Wrodzonych związanych z anomaliami genetycznymi. Jest to dział usług me­dycznych wiążący się z zapobieganiem i wczesną interwencją specjalistyczną. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Związek Niewidomych

  Polski Związek Niewidomych; orga­nizacja społeczna zrzeszająca niewi­domych zaliczonych do I i II gru­py inwalidów z powodu uszkodzenia wzroku. Jego celem jest stwarzanie warunków do stałego podnoszenia poziomu życia osobistego i społecz­nego niewidomych w naszym kraju. W związku z tym PZN prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna

  polityka społeczna; może być roz­patrywana w dwu aspektach: teore­tycznym i praktycznym. Pierwsze zna­czenie dotyczy systemu zasad i me­tod postępowania prowadzącego do zaspokajania potrzeb ludności w skali masowej. P. s. jako praktyka jest to działalność państwa, organizacji spo­łecznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Towarzystwo Walki z Ka­lectwem

  Polskie Towarzystwo Walki z Ka­lectwem; organizacja społeczno-naukowa zrzeszająca osoby, które prag­ną swoją pracą społeczną przyczyniać się do zapobiegania powstawaniu in­walidztwa i do rehabilitacji osób nie­pełnosprawnych. Celem PTWK jest: 1) organizowanie różnych form po­mocy dla osób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 554

  praca w formacie txt

Do góry