Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Postawa ciała prawidłowa

  postawa ciała prawidłowa; indy­widualne ukształtowanie ciała i poło­żenie poszczególnych odcinków tuło­wia oraz kończyn dolnych uzależnione są od budowy układu kostno-stawowego i stanu czynnościowego mięśni. Kręgosłup jako całość stanowi pod­pór o wo-dynamiczną piramidę, złożo­ną z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potencja ruchowa

  potencja ruchowa; termin stosowa­ny w. teorii wychowania fizycznego, oznaczający -> uzdolnienia ruchowe oraz możliwości morfologiczne i funk­cjonalne organizmu warunkujące wy­konanie ruchu. Uzdolnienia ruchowe znajdują swój wyraz w sprawnej i prawidłowej koordynacji ruchu. P. r., bazując na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy rodziców wobec dzieci upoś­ledzonych

  postawy rodziców wobec dzieci upoś­ledzonych; warunkują przebieg i po­ziom ich rozwoju, samoocenę, aspi­rację oraz proces rewalidacji psychicznej, pedagogicznej, społecznej i zawo­dowej. P. r. mają komponenty poz­nawcze, emocjonalne i wartościujące. Rozumienie istoty upośledzenia dziec­ka, znajomość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnie geriatryczne

  poradnie geriatryczne; specjali­styczne poradnie wojewódzkie świad­czące usługi w zakresie diagnozy i te­rapii dla osób starszych. Rozwój tych poradni następuje nierównomiernie. Według założeń miały one znajdować się w każdym województwie, lecz wciąż odczuwa się ich brak. Zwią­zane to jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeba rehabilitacji przemysłowej

  potrzeba rehabilitacji przemysłowej; zachodzi u pracowników, którzy: a) po wypadku lub długotrwałej choro­bie przed podjęciem dalszego zatrud­nienia wymagają usprawniania i stop­niowej adaptacji do normalnej pracy produkcyjnej pod nadzorem facho­wego personelu lekarskiego i technicz­nego; b) z uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy wobec inwalidów

  postawy wobec inwalidów; jeden z istotnych czynników kształtujących skuteczność pełnej rehabilitacji oraz integracji społecznej osób niepełno­sprawnych. Stosunek do własnego kalectwa i związanych z nim ogra­niczeń zależy w dużej mierze od tego, jak inwalida jest traktowany przez bliższe i dalsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu

  poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu; specjalne placówki prowadzone przez Polski Związek Głuchych przeznaczone dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu (głuchych i niedosłyszących). Zadaniem ich jest udzielanie tym dzieciom i młodzieży pomocy w rehabilitacji i społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca

  postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca; ma na celu maksymalną po­prawę wydolności układu krążenia i układu oddechowego. Poprawę wy­dolności układu krążenia osiąga się przez stosowanie odpowiednich dawek leków nasercowych, głównie z grupy glikozydów nasercowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnie wychowawczo-zawodowe

  poradnie wychowawczo-zawodowe; placówki resortu oświaty i wychowa­nia, których zadaniem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, ich ro­dzicom, szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym w prawid­łowym procesie wychowawczym. W szczególności odnosi się to do zapo­biegania trudnościom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z chorymi po komi­surotomii mitralnej

  postępowanie z chorymi po komi­surotomii mitralnej; uwzględnia ogól­nie przyjęte zasady leczenia szpitalne­go, jak: leżenie, pielęgnowanie, leki z grupy salicylu, glikozydy nasercowe, steroidy i osłonę antybiotyk ową. Ten sposób postępowania zapobiega powikłaniom pooperacyjnym, a zwłaszcza chroni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt

Do góry