Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  proteza całej kończyny dolnej

  proteza całej kończyny dolnej; sztu­czna kończyna dolna składająca się z w kosza biodrowego, części udo­wej, goleniowej oraz stopy protezy z mechanizmami ruchowymi: -> staw biodrowy, -> staw kolanowy oraz czę­sto również -> staw skokowy. Stoso­wana w przypadku braku kikuta po amputacji w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profilaktyka starzenia się

  profilaktyka starzenia się; pod­jęcie skoordynowanych działań w ce­lu prawidłowego starzenia się czło­wieka. Na p. s. składają się elemen­ty psychiczne, fizyczne i społeczne. Współdziałanie tych trzech sfer pro­wadzi "do skutecznej profilaktyki. P. s. jest w istocie profilaktyką pato­logicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preorientacja zawodowa

  preorientacja zawodowa; wstępne orientowanie młodzieży o pracy za­wodowej, którą w przyszłości może podjąć. P. z. wobec młodzieży o ogra­niczonej sprawności fizycznej czy umysłowej prowadzona jest w toku nauki szkolnej, szczególnie w dwóch ostatnich klasach, celem umożliwienia uczniom wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program pozawałowej rehabilitacji ruchowej

  program pozawałowej rehabilitacji ruchowej; zestawienie i schematy ćwi­czeń z określeniem rodzaju i inten­sywności (stopniowo zwiększanej) dla różnych etapów rehabilitacji i dla róż­nych poziomów wydolności wysiłko­wej. Opracowano wiele programów rehabilitacji kardiologicznej. Jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prędkość skracania mięśnia

  prędkość skracania mięśnia; war­tość wymierna, której maksymalne parametry związane są między inny­mi z rodzajem mięśnia, z długością jego włókien, z obciążeniem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie nadfioletowe

  promieniowanie nadfioletowe; źród­łem p. n. są lampy kwarcowe, któ­rych promienniki zwane palnikami działają na zasadzie zamkniętego łu­ku elektrycznego, tzn. bez kontaktu z atmosferą. W leczeniu stosuje się wiele typów lamp kwarcowych, a dzia­łanie promieniowania nadfioletowego jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

  produkcja; przetwarzanie materia­łów lub półwyrobów na wyroby uży­teczne. Wyroby mogą być produkta­mi różnych faz procesu produkcyj­nego. Proces produkcyjny jest to od­powiednio uporządkowany zespół wszystkich działań, wykonywanych w toku produkcji wyrobu, począwszy od pobrania materiału (surowca) z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proprioreceptory

  proprioreceptory; -> receptory „wła­sne" narządów ruchu. Są to wyspe­cjalizowane czujniki zbierające infor­macje o aktualnym stanie położenia lub ruchu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywizacja inwalidów

  produktywizacja inwalidów; włą­czenie inwalidów w proces pracy (za­trudnienia). Termin obecnie rzadko używany.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prostotrzymacz

  prostotrzymacz; konstrukcja taśmowo-szelkowa, często w połączeniu z ramą podgrzebieniową metalową, wymuszająca czynną korekcję posta­wy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt

Do góry