Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proteza kąpielowa

  proteza kąpielowa; rodzaj protezy kończyny dolnej ułatwiającej wejście do zbiorników wodnych (jezioro, morze, basen) i wykorzystywanej w czasie pływania. Ze względu na przeznaczenie i warunki użytkowania ma lekką, uproszczoną budowę w > protezy kończyny zewnątrzszkieletowej z dużymi otworami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny górnej czynna

  proteza kończyny górnej czynna; zespół elementów powiązanych me­chanicznie, elektrycznie i pneumatycz­nie, stanowiących -> mechaniczną, elektryczną, pneumatyczną lub hybry­dową protezę kończyny górnej. Inwa­lida oddziałuje na nią „wejściami" za pomocą sygnałów nadanych, nato­miast na otoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny definitywna

  proteza kończyny definitywna; pro­teza kończyny górnej lub dolnej sto­sowana po osiągnięciu warunków nie­zbędnych do jej trwałego użytkowania, głównie po ustabilizowaniu się kształ­tu kikuta. Konstrukcja jej powinna być dostosowana do indywidualnych warunków psychofizycznych inwalidy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny górnej elektryczna

  proteza kończyny górnej elektryczna; proteza kończyny górnej, której czyn­ne mechanizmy ruchowe wykorzystu­ją wyłącznie energię baterii akumula­torów elektrycznych (-> źródło energii protezy kończyny górnej). Jako czyn­ne mechanizmy ruchowe stosuje się elektrycznie wspomagany staw łokcio­wy (-> staw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny dolnej

  proteza kończyny dolnej; sztuczna kończyna dolna lub część kończyny dolnej zastępująca brakującą kończy­nę dolną lub jej część. Zależnie od poziomu braku kończyny, którą pro­teza k. d. zastępuje, rozróżnia się pro­tezy stopy, goleni, uda i protezy ca­łej kończyny dolnej. Stałymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny górnej hybrydo­wa

  proteza kończyny górnej hybrydo­wa; proteza kończyny górnej, której czynne mechanizmy ruchowe wyko­rzystują różne (odmienne) rodzaje -> źródła energii protezy kończyny gór­nej. Jako czynne mechanizmy rucho­we stosuje się: mechaniczny, elektrycz­ny i pneumatyczny staw łokciowy (-> staw łokciowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny dolnej podrzepkowa

  proteza kończyny dolnej podrzepkowa; standardowy typ -> protezy gole­ni z lejem kikutowym podpierającym masę ciała, głównie pod więzadłem właściwym rzepki. Dodatkowymi po­lami podparcia masy ciała są powierzchnie wewnętrzne leja, odpowia­dające wszystkim odpornym na długo­trwały ucisk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza

  proteza; sztuczny element anato­miczny zastępujący brakujący ele­ment naturalny, np. proteza kończy­ny górnej, proteza stawu biodrowe­go itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profilaktyka inwalidztwa

  profilaktyka inwalidztwa; działanie zmierzające do stworzenia właściwych warunków rozwojowych (dzieciom i młodzieży) oraz zapobiegania cho­robom i urazom, które w konsek­wencji mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia organizmu. Obejmują one: 1) profilaktyczną działalność służby zdrowia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prądy diadynamiczne

  prądy diadynamiczne; powstają w specjalnych aparatach jako efekt pro­stowania prądu sinusoidalnie zmien­nego. Aparaty te wytwarzają kilka rodzajów prądów, spośród których znaczenie terapeutyczne mają: prąd dwufazowy stały (stosowany zwykle wstępnie, gdyż działa najsilniej prze-ciwbólowo i zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry