Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proteza kończyny zewnątrzszkieletowa

  proteza kończyny zewnątrzszkieletowa; proteza kończyny dolnej lub gór­nej, której konstrukcję nośną pomię­dzy lejem kikutowym a końcówką (np. stopa protezy kończyny dolnej, ręka protezy kończyny górnej itp.) stanowią elementy nadające jej kształt zewnętrzny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny tymczasowa

  proteza kończyny tymczasowa; pro­teza kończyny górnej lub dolnej sto­sowana przejściowo, głównie w celu przygotowania kikuta do zastosowa­nia -> protezy kończyny definitywnej. Konstrukcja jej zezwala na szybką wymianę elementów, a w szczegól­ności leja protezowego. Powszechnie stosowana jest po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny modularna

  proteza kończyny modularna; pro­teza kończyny dolnej lub górnej- zbu­dowana z typowych elementów, przy czym lej kikutowy i zawieszenie ma­ją najczęściej charakter konstrukcji indywidualnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny instruktorska

  proteza kończyny instruktorska; konstrukcja techniczna zbudowana na wzór protezy kończyny górnej lub dol­nej, umożliwiająca demonstrowanie działania protezy przez instruktora.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny dolnej przymiarkowa

  proteza kończyny dolnej przymiarkowa; urządzenie adaptacyjne umieszczone pomiędzy stopą protezy kończyny dolnej a lejem kikutowym protezy uda lub goleni, pozwalające na precyzyjne ustawienie leja w sto­sunku do stopy i sprawdzenie ukła­du w warunkach dynamicznych. Usta­wienie to kopiowane jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny górnej mechanicz­na

  proteza kończyny górnej mechanicz­na; proteza kończyny górnej, której czynne mechanizmy ruchowe wyko­rzystują wyłącznie mięśniowe źródło energii mechanicznej (-> źródło ener­gii protezy kończyny górnej). Jako czynne mechanizmy ruchowe stosuje się głównie mechaniczne stawy (-> staw nadgarstkowy, ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny dolnej szczudłowa

  proteza kończyny dolnej szczudłowa; uproszczona forma -> protezy goleni lub ¡9 protezy uda. Składa się z -> leja kikutowego protezy kończyny i szczudła. Służy jako prowizoryczne zaopatrzenie brakującej części kończy­ny dolnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza goleni

  proteza goleni; sztuczna część koń­czyny dolnej, składająca się z leja kikutowego goleni (przeważnie z opar­ciem pod więzadłem właściwym rzep­ki) oraz stopy protezy. Zwykle bez stawu skokowego. Może mieć zawie­szenie stabilizujące ją na kikucie. Cza­sem stosuje się -> tulejkę udową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny górnej pneuma­tyczna

  proteza kończyny górnej pneuma­tyczna; proteza kończyny górnej, któ­rej czynne mechanizmy ruchowe wy­korzystują wyłącznie energię sprężo­nego gazu (p źródło energii protezy kończyny górnej). Jako czynne me­chanizmy ruchowe stosuje się głównie pneumatyczny staw łokciowy (-> staw łokciowy protezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny górnej

  proteza kończyny górnej; sztuczna kończyna górna lub część kończyny górnej zastępująca brakującą kończy­nę górną lub jej część. W zależności od poziomu braku kończyny, którą zastępuje, rozróżnia się protezy k. g. ręki, przedramienia, ramienia i całej kończyny górnej. Zależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt

Do góry