Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „Proteza mowy"

  „proteza mowy"; przyuczenie pa­cjenta z głęboką -+ afazją do posłu­giwania się tzw. albumem funkcjonal­nym, stanowiącym zbiór prostych ży­czeń i wypowiedzi wyrażonych dru­kiem lub przez rycinę.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia

  próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia; badania kardioergometryczne polegające na porównaniu dawkowanego wysiłku, tj. wykonywa­nej pracy z dawkowaną mocą, z ob­jawami fizjologicznymi i patologicz­nymi, występującymi w układzie krą­żenia i oddychania w związku z wy­siłkiem. P. w. służą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza Sauerbrucha

  proteza Sauerbrucha; mechaniczna proteza kończyny górnej wykorzystu­jąca energię mechaniczną mięśnia, naj­częściej mięśnia dwugłowego ramienia lub mięśnia piersiowego większego, po zastosowaniu -> miokineplastyki Sauerbrucha. Na przykład mięsień dwugłowy ramienia z wytworzonym poprzecznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia — przeciwwskazania

  próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia — przeciwwskazania; przeciwwskazania dotyczą stanów cho­robowych, w których wysiłek fi­zyczny może pogorszyć objawy pato­logiczne lub grozi wystąpieniem po­wikłań. Rozróżnia się przeciwwskaza­nia bezwzględne i względne. Przeciwwskazania bezwzględne:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza uda

  proteza uda; sztuczna część kończy­ny dolnej, w skład której wchodzi lej kikutowy uda, część goleniowa i stopa protezy. Mechanizmy rucho­we: staw kolanowy i często staw skokowy protezy. Zazwyczaj także ma zawieszenie stabilizujące ją na kiku­cie. Stosowana do zaopatrzenia kiku­tów uda po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg i pułap podniety akustycznej

  próg i pułap podniety akustycznej;

  z pasma drgań występujących w śro­dowisku przemysłowym tylko określo­ny wycinek może stanowić bodziec dla ośrodkowego układu nerwowego. Decyduje o tym natężenie drgań. Próg podniety dla receptora aku­stycznego jest bardzo niski — znaj­duje się zaledwie nad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protezowanie, aspekty psychologicz­ne

  protezowanie, aspekty psychologicz­ne; postawy wobec zastosowanej w ramach postępowania rehabilitacyjne­go protezy są często dość skompli­kowane i wymagają specjalnej oceny oraz odpowiedniego oddziaływania. Psycholog zajmując się problematyką rehabilitacji styka się nieraz ze zja­wiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny wewnątrzszkieletowa

  proteza kończyny wewnątrzszkieletowa; proteza kończyny dolnej lub gór­nej, której konstrukcję nośną pomię­dzy lejem kikutowym a końcówką (np. stopą protezy kończyny dolnej, ręką protezy kończyny górnej) stano­wią osiowe elementy nie nadające jej kształtu zewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciążenie

  przeciążenie; zespół zjawisk, w któ­rych działanie mechaniczne przekra­cza wytrzymałość fizyczną lub wydol­ność czynnościową mięśni, stawów i kości. Rozróżniamy nagłe i powol­ne uszkodzenia aparatu podporowo-ruchowego wskutek przeciążenia. Następstwa p. powolnego stanowią poważny problem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba Luschera-Zwisłockiego

  próba Luschera-Zwisłockiego; me­toda audiometryczna służąca do wy­krywania objawów wyrównywania głośności. Za pomocą p. L.-Z. uzysku­je się zakreskowany pas, odpowiada­jący kształtowi krzywej progowej słuchu, który powstaje przez rejestrowa­nie momentów wystąpienia reakcji na ton i zaniku tej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt

Do góry