Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przykurcz Volkmanna

  przykurcz Volkmanna; choroba spowodowana postępującym zwyrod­nieniem mięśni i nerwów w następ­stwie niedokrwienia kończyny. Jest najczęściej powikłaniem po urazach kończyny górnej, zwłaszcza u dzieci (złamanie nadkłykciowe kości ramien-nej, złamanie kości przedramienia). Zwężenie światła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód tętniczy (Botalla) przetrwa­ły

  przewód tętniczy (Botalla) przetrwa­ły; naczynie krwionośne, przez które w życiu płodowym krew z tętnicy płuc­nej przedostaje się do tętnicy głów­nej. Przewód ten ulega zarośnięciu w pierwszym tygodniu życia pozapło-dowego. Gdy pozostaje drożny, po­woduje wadę krążenia. Długość p...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny inwalidztwa

  przyczyny inwalidztwa; 1) czynniki dziedziczne — genetycznie uwarunko­wane uszkodzenia narządów, funkcji i sprawności organizmu (np. dziedzicz­ny zanik nerwu wzrokowego, dzie­dziczne deformacje narządu ruchu); 2) czynniki wrodzone powodujące usz­kodzenia płodu w okresie ciąży, jak: choroby, zatrucia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie inwalidów do pracy

  przygotowanie inwalidów do pracy; drugi etap -» rehabilitacji zawodowej, którego celem jest: 1) wykształcenie u inwalidy pożądanych form zacho­wania się w sytuacji pracy (ogól­nych umiejętności i cech osobowości niezbędnych do wykonywania pracy w ogóle); 2) opanowanie niezbędnej wiedzy zawodowej, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń martwa

  przestrzeń martwa; DS; część dróg oddechowych, gdzie nie zachodzi wy­miana gazowa. P. m. fizjologiczna obejmuje dodatkowo pęcherzyki płuc­ne, w których z braku ukrwienia nie ma wymiany gazowej. Objętość po­wietrza wentylującego pęcherzyki jest pomniejszona o objętość p. m. fizjo­logicznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody specyficzne w rehabili­tacji psychicznie chorych

  przeszkody specyficzne w rehabili­tacji psychicznie chorych; większość chorób psychicznych należy do spo­łecznie piętnowanych postaci niepeł­nosprawności samym charakterem swych objawów. Wroga, obojętna, lę­kowa postawa otoczenia utrudnia, a często uniemożliwia choremu egzy­stencję w środowisku i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodnictwo kostne i powietrzne

  przewodnictwo kostne i powietrzne; termin audiologiczny określający tech­nikę przeprowadzanego badania audiometrycznego słuchu. W przypad­ku wykreślania krzywej progowej sły­szalności dla przewodnictwa kostne­go specjalny wibrator przykładany jest z tyłu za uchem do wyrostka sutkowatego. Uzyskiwana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływ krwi przez płuca

  przepływ krwi przez płuca; perfuzja płucna; w spoczynku wynosi ok. 5 l/min, podczas wysiłku może wzrastać do ok. 25 l/min. Zależy od czyn­ności prawej komory serca, która tłoczy krew do pnia płucnego, tętnic płucnych i ich rozgałęzień w płucach. Ciśnienie krwi w tętnicy płucnej wy­nosi ok. 1/6...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepukliny oponowo-rdzeniowe

  przepukliny oponowo-rdzeniowe; meningomyelocele; wada rozwojowa układu kostnego połączona z niepra­widłowością rozwoju rdzenia i jego wpuklaniem się wraz z oponami w ubytek kostny. Najczęstsza lokali­zacja — odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Objawy kliniczne niedowład wiot­ki kończyn dolnych z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie ścięgna Achillesa

  przerwanie ścięgna Achillesa; naj­częściej powstaje w wyniku urazu pośredniego (gwałtowny skurcz mięś­nia trójgłowego łydki przy obciąże­niu ciała) u sportowców: siatkarzy, koszykarzy, szermierzy, skoczków, gimnastyków. Może nastąpić na róż­nej wysokości: na granicy ścięgniasto-mięśniowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt

Do góry