Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Psychorysunek

  psychorysunek; jeden ze sposobów wykorzystania ekspresji twórczej cho­rych jako metody -> psychoterapii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia

  psychoterapia; w ścisłym znaczeniu obejmuje zaplanowane i systematycz­ne oddziaływania psychologiczne, któ­rych celem jest poprawa adaptacji społecznej jednostki oraz złagodzenie lub usunięcie zaburzeń psychicznych. W szerszym znaczeniu p. oznacza wszelkie korzystne oddziaływanie psy­chologiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /4 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychofizjologia

  psychofizjologia; dział psychologii interesujący się fizjologicznymi skład­nikami przeżyć psychicznych, posłu­gujący się technikami laboratoryjnymi i nawiązujący do wyników badań me­dycznych. P. interesuje się problema­tyką wpływu określonych struktur mózgowych na zachowanie i uczenie się, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychogram

  psychogram ; wykres ilustrujący gra­ficznie wyniki badania testowego (najczęściej przeliczone) najważniej­szych uwzględnionych w danej me­todzie wartości. P. informuje nas o słabszych i mocniejszych stronach osoby badanej dotyczących ocenianej cechy (lub cech). Specyficzne dyshar­monie w psychogramach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psycholingwistyka

  psycholingwistyka; dziedzina wie­dzy łącząca w sobie elementy języ­koznawstwa i psychologii, zajmująca się badaniem i analizą funkcji języko­wych człowieka. P. rozwojowa in­teresuje się charakterystyką i prawi­dłowościami kształtowania się systemu językowego w ontogenezie. Metody p. znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia defektologiczna

  psychologia defektologiczna; dział psychologii interesujący się proble­matyką ograniczeń rozwojowych zwią­zanych z występującymi u dziecka upośledzeniami fizycznymi lub umy­słowymi, a także oceną możliwości indywidualnych oraz optymalizacją programu rehabilitacji zarówno dzieci, jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia inżynieryjna

  psychologia inżynieryjna; dział -> psychologii pracy zajmujący się w szczególności dostosowaniem pracy do możliwości i potrzeb pracownika oraz pracownika do wymagań pracy (sta­nowiska pracy). Podstawowym zagad­nieniem p. i. jest tzw. układ człowiek-maszyna i optymalne ich zharmoni­zowanie w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia pracy

  psychologia pracy; dział psychologii stosowanej zajmujący się funkcjono­waniem człowieka w środowisku pra­cy albo psychologicznymi uwarunko­waniami pracy ludzkiej. W szczegól­ności są to zagadnienia: doboru za­wodu, psychologicznych podstaw kształcenia zawodowego, kierowania zespołami pracowniczymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychofarmakologia

  psychofarmakologia; dział psycho­logii zajmujący się psychicznymi skut­kami stosowanych w leczeniu (naj­częściej psychiatrycznym) rozmaitych środków farmakologicznych. Badania z zakresu p. prowadzone są także w warunkach laboratoryjnych na zwie­rzętach, u których obserwuje się i rejestruje zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatria dynamiczna

  psychiatria dynamiczna; kierunek w psychiatrii, w którym zaburzenia psychiczne rozpatrywane są jako prze­jawy i konsekwencje wpływów środo­wiskowych i psychologicznych zarów­no obecnych, jak i doznawanych przez chorego od wczesnego dzieciństwa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt

Do góry