Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Psychozy starcze

  psychozy starcze; nie różnią się one w istotny sposób od p. w młodszym wieku. Gdy występują dopiero w sta­rości, objawy ich mogą być mniej wyraźne, a współistniejące choroby somatyczne mogą utrudniać rozpozna­nie. Wśród zaburzeń psychicznych starszego wieku najczęściej występują depresje. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia środowiskowa

  psychoterapia środowiskowa; prze­kazywanie rodzinie i otoczeniu pac­jenta niezbędnej wiedzy o przedmio­cie sprawy w celu pozyskania ich do współpracy w rehabilitacji i akceptacji inwalidztwa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  punkty oceny ogólnego stanu nowo­rodka wg V. Apga

  punkty oceny ogólnego stanu nowo­rodka wg V. Apgar: w celu oceny stanu zdrowia noworodka w pierw­szych minutach po urodzeniu, V. Ap­gar wraz ze współpracownikami (1958) zaproponowali skodyfikowany system diagnostyczny, na który składa się kilka elementów. Bierze się pod uwa­gę: kolor skóry dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia w rehabilitacji

  psychoterapia w rehabilitacji; stano­wi nieodzowny składnik komplekso­wego programu oddziaływań. W usta­laniu planu psychoterapii w przypad­kach upośledzenia sprawności fizycz­nej czy psychicznej uwzględnia się indywidualne potrzeby pacjentów związane z fazami dostosowania się do inwalidztwa, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia przemysłowa

  psychologia przemysłowa; dział -» psychologii pracy zajmujący się za­gadnieniami psychologii pracy z uwz­ględnieniem specyfiki pracy w prze­myśle. P. p. może oddać duże usługi w rozwiązywaniu zagadnień związa­nych z zatrudnianiem -» inwalidów w zakładach przemysłowych oraz -» rehabilitacją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia elementarna

  psychoterapia elementarna; ochrona pacjenta przed sytuacjami jatrogenny-mi, zwiększenie jego odporności psy­chicznej, nauczenie go umiejętności lekceważenia zaburzeń mniej ważnych, a czerpania satysfakcji z osiągnięć.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia społeczna a inwalidztwo

  psychologia społeczna a inwalidztwo; dział psychologii zajmujący się pra­wami rządzącymi zachowaniem grup społecznych oraz jednostki działającej w rozmaitych interakcjach grupowych. W problematyce rehabilitacji p. s. jest wykorzystywana w ocenie postaw spo­łecznych wobec inwalidów, a także przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychopatia

  psychopatia; zaburzenia w zacho­waniu, charakteryzujące się specyficz­nymi ograniczeniami w nawiązywa­niu emocjonalnych więzi z innymi osobami. Psychopata odznacza się pewną oziębłością uczuciową, niezdol­nością wczuwania się w emocje i na­stroje innych, chociaż niekiedy w spo­sób powierzchowny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychopedagogika specjalna

  psychopedagogika specjalna; dyscy­plina naukowa, zajmująca się proble­matyką rewalidacji osób upośledzo­nych fizycznie lub psychicznie. Przed­miot badań i praktycznej działalności jest tu analogiczny do pedagogiki specjalnej, pedagogiki rewalidacyjnej, pedagogiki leczniczej, defektologii. Zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoprofilaktyka zaburzeń star­czych

  psychoprofilaktyka zaburzeń star­czych; polega na zapobieganiu pato­logii, a szczególnie miażdżycy tętnic, na usuwaniu czynników zawożenia (-> profilaktyka gerontologiczna). Ważne znaczenie ma zapobieganie osamotnieniu, usuwanie źródeł konfliktów. Aby wcześnie rozpoznać sta­ny lękowe i depresyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt

Do góry