Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Punkty pracy nakładczej

  punkty pracy nakładczej; specjalnie zorganizowane warsztaty pracy przez­naczone dla pracowników zatrudnio­nych w systemie -> pracy nakładczej. Z reguły są to warsztaty z nie więcej niż 20—25 stanowiskami pracy. Ce­lem punktów p. n. jest stwarzanie lepszych warunków pracy osobom, które zmuszone są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia w rehabilitacji neuro­logicznej

  psychoterapia w rehabilitacji neuro­logicznej; lecznicze oddziaływanie na psychikę chorego za pomocą środków psychologicznych w celu ułatwienia leczenia usprawniającego lub skorygo­wania zaburzeń uwarunkowanych psy­chogennie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pylice płuc

  pylice płuc; choroby wywołane w wyniku działania pyłów na układ od­dechowy. Najczęstszą przyczynę sta­nowią pyły nieorganiczne: krze­mionki, azbestu, talku, metali. Na­rażeni są ludzie mający kontakt za­wodowy z tymi pyłami — górnicy, pracownicy przemysłu hutniczego i metalurgicznego. Przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoza maniakalno-depresyjna

  psychoza maniakalno-depresyjna; dawniej stosowane określenie jednost­ki nozologicznej, w skład której wcho­dzą wyróżniane obecnie: -> choroba afektywna dwubiegunowa oraz -> choroba afektywna jednobiegunowa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia grupowa w padaczce

  >

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pylon

  pylon; słupkowa proteza uda skła­dająca się z leja kikutowego prote­zy kończyny dolnej, zakończonego kołyską wydłużoną ku tyłowi, oraz zawieszenia protezy kończyny dolnej. Stosowany jako wstępne zaopatrzenie testujące u mało sprawnych osób z amputacją w obrębie obu ud. Uży­wany też jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychozy

  psychozy; choroby psychiczne; za­burzenia psychiczne nasilone w stop­niu wyraźnie zaburzającym dostoso­wanie społeczne, w których występu­ją takie objawy, jak: -> urojenia, -> omamy, -> depresja i inne zaburzenia nastroju, -> zaburzenia świadomości itp. P. mają określony początek, prze­bieg i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia podtrzymująca

  psychoterapia podtrzymująca; bu­dzenie lub podtrzymywanie dobrego samopoczucia; wyjaśnianie, perswaz­ja, oddziaływanie leczniczo-wychowawcze.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychozy reaktywne

  psychozy reaktywne; grupa psy­choz, u podłoża których leżą traumatyzujące przeżycia i utrzymująca się (związana z nimi) trudna sytuacja życiowa. Do p. r. należy m. in. :-» depresja reaktywna, osłupienie histe­ryczne (reaktywne) — stany różnego stopnia zahamowania ruchowego i ograniczenia kontaktu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  psychoterapia rodzin

  psychoterapia rodzin; obejmuje oddziaływaniami psychoterapeutycznymi nie tylko chorego, ale również jego rodzinę, kładąc nacisk na poprawę stosunków interpersonalnych, kształ­towanie właściwych postaw i. ról w ro­dzinie i rozwiązywanie sytuacji kon­fliktowych. P. r. jest szczególnie cen­ną metodą w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt

Do góry