Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Regionalny Związek Spółdzielni In­walidów

  Regionalny Związek Spółdzielni In­walidów; związek skupiający -» spół­dzielnie inwalidów z kilku woje­wództw. Jego władzami są: zjazd de­legatów, rada i zarząd RZSI. Zrzeszo­ny jest w -» Centralnym Związku Spół­dzielni Inwalidów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja psychiczna i stan psychiczny dzieci z wadami serca

  reakcja psychiczna i stan psychiczny dzieci z wadami serca; zależy zasadni­czo od dojrzałości i umiejętności pe­dagogicznych rodziny, lekarzy i szkoły, a także od ciężkości inwalidztwa, moż­liwości chirurgicznego leczenia i wro­dzonych cech osobowości chorego dziecka. Można więc obserwować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regresja

  regresja; jeden z mechanizmów obronnych osobowości i typ reakcji na frustrację, polegający na cofaniu się do wcześniejszych w rozwoju osobniczym form zachowania. Zgodnie z klasycz­ną psychoanalizą r. wynika z przeży­tego urazu, który powoduje zatrzyma­nie się na wcześniejszej fazie zaspoka­jania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja psychiczna na inwalidztwo z powodu chorób układu krążenia

  reakcja psychiczna na inwalidztwo z powodu chorób układu krążenia; składa się z reakcji emocjonalnej, po­znawczej i motywacyjnej. Tak jak w inwalidztwie spowodowanym inny­mi przyczynami zależy od ciężkości inwalidztwa, od tego, czy powstało ono nagle czy narastało powoli, czy też ist­niało od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radikulotomia

  radikulotomia; rhizotomia: prze­cięcie korzeni nerwowych, najczęściej w celu zniesienia dokuczliwych do­legliwości bólowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja

  rehabilitacja (habilitas — zręczność, sprawność, re — przywrócenie tego co utracone); złożony proces obejmujący oddziaływania lecznicze, społeczne i zawodowe, a w przypadku dziecka — pedagogiczne zmierzające do przywró-. cenią sprawności i umożliwienia sa­modzielnego życia w społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja psychiczna w zawale serca

  reakcja psychiczna w zawale serca; nosi cechy r. p. na zagrożenie życia. Wyróżnić w niej można dwa okresy: ostry iprzewlekły. W okresie ostrym charakterystyczny jest silny lęk, należą­cy do głównych objawów klinicznych zwału serca, strach, obniżenie nastroju i wzmożone napięcie psychiczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ramię siły mięśnia

  ramię siły mięśnia; jest to odległość mierzona prostopadle od linii działania siły mięśniowej do osi obrotu w stawie. Zob. też hipomochlion.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalizacja

  racjonalizacja; jedna z pozytyw­nych — z punktu widzenia przystoso­wania — reakcji na frustracje polega­jąca na interpretowaniu danej sytuacji w oparciu o obiektywne, racjonalne przesłanki. R. traktuje się jako mecha­nizm obronny występujący w sytuacji zagrożenia i mobilizujący jednostkę do podjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quadriplegia

  quadriplegia; bezwład czterech kończyn pochodzenia mózgowego bądź rdzeniowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /89

  praca w formacie txt

Do góry