Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja chorych psychicznie — metody

  rehabilitacja chorych psychicznie — metody; rehabilitacja psychiatryczna wykorzystuje zarówno metody stoso­wane w przypadkach inwalidztwa fizycznego, jak i zasady wynikające z -> psychiatrii społecznej oraz meto­dy -> psychiatrii środowiskowej, psy­choterapeutyczne i socjoterapeutyczne, jak: ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja gerontologiczna

  rehabilitacja gerontologiczna; ozna­cza działania mające na celu uspraw­nienie fizyczne i psychiczne osób sta­rych, które z powodu procesów sta­rzenia się i/lub chorób przewlekłych wykazują różnego stopnia zaburzenia pogarszające sprawność i wydolność, aż do niedołęstwa włącznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja głucho-niewidomych

  rehabilitacja głucho-niewidomych; proces przygotowania -> głucho-niewidomych do życia, pracy i udziału w życiu społecznym. Do podstawo­wych zadań r. g.-n. należy opanowa­nie: 1) komunikowania się z otocze­niem; 2) orientacji i poruszania się w przestrzeni; 3) czynności życia codzinnego; 4)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja częściowa

  rehabilitacja częściowa; jedna z zasad rehabilitacji stosowana w psychiatrii. Rozpoczynając postępowanie rehabili­tacyjne należy ustalić przypuszczalny możliwy pułap poprawy sprawności psychicznej i dostosowania społeczne­go chorego zależnie od: rokowania, na­silenia i utrwalenia zaburzeń, sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje na działanie czynników śro­dowiskowych

  reakcje na działanie czynników śro­dowiskowych; są bardzo różnorodne. Stan wrażliwości i związana z tym od­porność na działanie czynników fizycz­nych, chemicznych i biologicznych zmienia się wskutek wielu przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych człowie­ka (człowieka i środowiska pracy)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ranga frekwencyjności słów

  ranga frekwencyjności słów; wskaź­nik statystyczny stosowany w języko­znawstwie i psycholingwistyce służący do określenia częstości występowania danego słowa w tekście mówionym lub pisanym. Wskaźnik ten służy nie tylko do celów badawczych, lecz oddaje także usługi praktyczne w diagnostyce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory

  receptory; wyspecjalizowany czujnik biologiczny zbierający informacje z da­nego środowiska. Zob. też proprioreceptory.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń kręgowy

  rdzeń kręgowy; część ośrodkowego układu nerwowego położona w kanale kręgowym. Choroby układowe: zajmują wybiórczo niektóre układy anatomiczne (-> zwyrodnienie powrózkowe, zanik mięśni rdzeniowy, -> stwardnienie rozsiane, -> stwar­dnienie zanikowe boczne); wady roz­wojowe: -> przepukliny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regeneracja

  regeneracja; odtwarzanie się utraco­nych lub uszkodzonych części ciała, narządów czy tkanek. Zdolność do r. występuje u człowieka w ograniczo­nym stopniu i dotyczy głównie tkanek, (gojenie się ran czy zrosty kostne po złamaniach) odrastania uszkodzo­nego nerwu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Readaptacja psychiczna starego czło­wieka

  readaptacja psychiczna starego czło­wieka; ściśle wiąże się z istotą procesu starzenia. Człowiek starzejąc się w ka­tegoriach biologicznych i psychologicz­nych podlega łańcuchowi zmian wyma­gających od niego nieustannej readap­tacji. R. w kategoriach psychicznych i społecznych to działanie na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt

Do góry