Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja podstawowa

  rehabilitacja podstawowa; 1) w spół­dzielniach inwalidów — wstępny etap rehabilitacji zawodowej umożliwiający zatrudnienie w warunkach spółdziel­czości inwalidów. Na r. p. składa się: a) ocena przydatności do pracy i za­chowania się w środowisku pracy oraz dobór najlepszego rodzaju i warunków pracy;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja po zawale serca

  rehabilitacja po zawale serca (po­za wałowa); postępowanie rehabilita­cyjne jest integralną częścią postępo­wania medycznego od pierwszych dni po wystąpieniu ostrych objawów nie­wydolności wieńcowej. Rehabilitacja po z. s. dzieli się na trzy etapy: 1) szpitalny — trwający od 3 do 8 ty­godni, 2)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja po komisurotomii mi­tralnej

  rehabilitacja po komisurotomii mi­tralnej; celem tej rehabilitacji jest całkowite zniesienie następstw operacji klatki piersiowej (torakotomii), w cza­sie której zostały nacięte mięśnie bio­rące udział w oddychaniu (opłucna, osierdzie i mięsień serca) w taki spo­sób, aby serce mogło wykorzystać w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

  rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca; zależy od wtórnego kalectwa sercowego i za­czyna się w okresie niemowlęcym lub przedszkolnym. Jej założeniem jest niewielka intensywność przy dużym nacisku na zagadnienia wychowawcze, psychologiczne i profilaktyczne. Jest to więc wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja po operacjach z powodu chorób naczyń obwodowych

  rehabilitacja po operacjach z powodu chorób naczyń obwodowych; obejmuje zakres działań mających na celu przy­wrócenie sprawności fizycznej, psy­chicznej, społecznej i zawodowej. Wskazania do rehabilitacji wynikają z charakteru i stopnia zaawansowania choroby oraz techniki operacji. Zmia­ny o typie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja lecznicza inwalidów z dysfunkcją narządów ruchu

  rehabilitacja lecznicza inwalidów z dysfunkcją narządów ruchu; zastoso­wanie wszystkich mtod fizykalnych, jak: leczenie ruchem, zaopatrzenie ortopedyczne oraz zabiegi chirurgicz­ne, w celu umożliwienia inwalidzie samodzielnego życia społecznego i pra­cy zawodowej. Zadania rehabilitacji leczniczej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja po operacji z powodu zarostowego zapalenia osierdzia

  rehabilitacja po operacji z powodu zarostowego zapalenia osierdzia; uza­leżniona jest od' aktywności procesu zapalnego (najczęściej gruźliczego) i objawów specyficznych niewydolno­ści krążenia. Intensywne leczenie przy­czynowe, stosowane przed zabiegiem, jest kontynuowane nadal aż do ustą­pienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja lecznicza w pneumonolo­gii

  rehabilitacja lecznicza w pneumonolo­gii; kompleksowe postępowanie mają­ce na celu poprawę rezerw wentyla­cyjnych, wydolności wysiłkowej i tole­rancji wysiłku ogólnej sprawności fizycznej. W zależności od sytuacji klinicznej stosuje się środki farmakologiczne: bronchodilitatory, mukolityki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja kardiologiczna

  rehabilitacja kardiologiczna; zespół środków medycznych i metod postępo­wania: psychologicznych, socjalnych, pedagogicznych, ekonomicznych, tech­nicznych i in., potrzebnych do udzie­lenia pomocy osobom niesprawnym z powodu chorób układu krążenia w celu uzyskania przez nie maksymal­nej sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja kardiologiczna uzdrowi­skowa

  rehabilitacja kardiologiczna uzdrowi­skowa; odbywa się w szpitalnych uzdrowiskach lub specjalnych ośrod­kach (oddziałach) rehabilitacji kardio­logicznej. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnej wydolności wysiłkowej. Zakłady prowadzące r. k. uzdrowi­skową są wyposażone w urządzenia do diagnostyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 285

  praca w formacie txt

Do góry