Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja psychiczna

  rehabilitacja psychiczna; termin sto­sowany wieloznacznie, jako: 1) proces wewnętrznych przemian (psychicz­nych) dckonywąjących się w osobie niepełnosprawnej (inwalidzie), a zmie­rzających do -> adaptacji psychicznej do warunków i sytuacji zaistniałych na skutek niepełnosprawności (inwa­lidztwa)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa umysłowo upośledzonych

  rehabilitacja zawodowa umysłowo upośledzonych; część ogólnego procesu rehabilitacji mająca na celu przygoto­wanie jednostki umysłowo upośledzo­nej do pracy oraz zapewnienie rodzaju i warunków pracy dostosowa­nych do jej psychofizycznych możliwo­ści. W Polsce osoby umysłowo upo­śledzone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja środowiska społecznego

  rehabilitacja środowiska społecznego;

  terminem tym określa się przygotowa­nie środowiska społecznego do współ­pracy i współżycia z inwalidą. Obej­muje ono przede wszystkim bliższych i dalszych członków rodziny, współ­pracowników w zakładzie pracy i ewen­tualnie inne osoby. Polega na zapozna­niu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja psychiczna chorych po zawale serca

  rehabilitacja psychiczna chorych po zawale serca; zamierzone oddziały­wanie psychologiczne w celu adaptacji i integracji chorego po zawale w śro­dowisku społecznym. Oddziaływanie psychiczne opiera się na diagnozie psychologicznej i medycznej, przebie­ga synchronicznie z kompleksową re­habilitacją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa w chorobach układu krążenia

  rehabilitacja zawodowa w chorobach układu krążenia; przywrócenie do odpowiedniej pracy zawodowej, podczas której wysiłek fizyczny i emocjonalny nie może przekraczać wydolności fizycznej chorego. 85% chorych po zawale serca może pracować na wszy­stkich stanowiskach urzędniczych oraz wykonywać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja pooperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

  rehabilitacja pooperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca; należy ją rozpocząć natychmiast po zabiegu. Początkowo ogranicza się do pomocy w odkrztuszaniu gęstej wydzieliny po­przez oklepywanie klatki piersiowej i do częstej zmiany pozycji ciała. Po zabiegu z zastosowaniem krążenia po-zaustr oj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja nabytych wad serca

  rehabilitacja nabytych wad serca; celem jej jest uzyskiwanie tolerancji wysiłku fizycznego uzależnionego od rodzaju wady, zaawansowania choro­by serca oraz określenie aktywności podstawowego procesu chorobowego, którym jest najczęściej choroba reuma­tyczna. Objawy i przebieg choroby uzależnione są od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń

  rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń; obejmuje działania mające na celu: usunięcie niekorzystnych zmian w wyniku opera­cji klatki piersiowej, połączonej z na­cięciem opłucnej, osierdzia i mięśnia serca oraz poprawę sprawności fizycz­nej, psychicznej i zawodowej. R. p...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja niewidomych

  rehabilitacja niewidomych; termin stosowany wieloznacznie; jako: 1) pro­ces przygotowania niewidomych do możliwie samodzielnego i niezależnego życia osobistego, zawodowego i spo­łecznego przez redukcję lub likwidację wszystkich skutków (ograniczeń) spo­wodowanych ślepotą oraz rozwój niez­będnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku

  rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku; wymaga szczególnej tro­ski ze względu na niebezpieczeństwo powikłań związanych z unieruchomie­niem. Przedłużony okres r. p. ludzi starych wymaga dłuższej hospitalizacji i dużej cierpliwości. Wskutek wypadku ujawniają się zmiany, które poprzednio...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt

Do góry