Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja w psychiatrii

  rehabilitacja w psychiatrii; stanowi integralną część postępowania leczniczego i właściwie pojętej opieki reha­bilitacyjnej. Działalność rehabilitacyj­na należy do zadań wszystkich pra­cowników lecznictwa psychiatryczne­go. Rehabilitacja w p. oparta jest na zasadach: wielostronności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja psychiczna w chorobach układu krążenia

  rehabilitacja psychiczna w chorobach układu krążenia; jest integralną czę­ścią rehabilitacji. Stosowana jest na wszystkich etapach rehabilitacji. Od r. p. w innych schorzeniach różni się tym, że pozwala znieść ostrą i prze­wlekłą reakcję na: zagrożenie życia oraz ograniczenie wydolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa

  rehabilitacja zawodowa; część ogól­nego procesu rehabilitacji mająca na celu przygotowanie -> inwalidy (osoby niepełnosprawnej) do pracy oraz za­pewnienie mu pracy zgodnie z je­go psychofizycznymi możliwościami i kwalifikacjami zawodowymi. R. z. opiera się na następujących zasadach-:

  1) każdy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja ruchowa chorych po zawale serca

  rehabilitacja ruchowa chorych po zawale serca; specjalnie dobrany tre­ning wysiłkowy, który stanowi gjówną część rehabilitacji chorych po-zawa­le serca. Pozwala on na osiągnięcie optymalnej sprawności wysiłkowej, po­zytywnie wpływa na stan psychiczny, umożliwia lepszą integrację socjalną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa a zakłady pracy

  rehabilitacja zawodowa a zakłady pracy; w zakresie rehabilitacji zawo­dowej zakłady pracy mają następujące zadania: 1) utrzymanie w pracy tych pracowników, którzy stali się p in­walidami w czasie zatrudnienia; w razie potrzeby z. p. powinny zapewnić im naukę zawodu lub przyuczenie do pracy na nowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja socjalna w chorobach układu krążenia

  rehabilitacja socjalna w chorobach układu krążenia; polega na zastosowa­niu wszystkich środków socjologicz­nych i pedagogicznych potrzebnych do integracji w społeczeństwie, zgodnie z jego wydolnością wysiłkową. Wiąże się z tym również przygotowanie śro­dowiska na przyjęcie takiego chorego. Na r...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa głuchych

  rehabilitacja zawodowa głuchych; cześć ogólnego procesu rehabilitacji mająca na celu przygotowanie do pracy oraz zapewnienie rodzaju i wa­runków pracy dostosowanych do psy­chofizycznych możliwości i uzyskiwa­nych kwalifikacji zawodowych. W Pol­sce głusi przygotowywani są do pracy:1) razem ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja społeczna

  rehabilitacja społeczna; część ogól­nego procesu rehabilitacji, której celem jest usprawnienie osoby z naruszoną sprawnością organizmu poprzez udzie­lenie jej pomocy w przystosowaniu się do wymagań życia społecznego i pracy zawodowej, usuwając jedno­cześnie ekonomiczne i społeczne prze­szkody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa niewido­mych

  rehabilitacja zawodowa niewido­mych; część ogólnego procesu rehabili­tacji mająca na celu przygotowanie do pracy oraz zapewnienie rodzaju i wa­runków pracy dostosowanych do psy­chofizycznych możliwości i uzyskanych kwalifikacji zawodowych. W Polsce niewidomi przygotowywani są do pra­cy razem z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja starego człowieka

  rehabilitacja starego człowieka; pla­nowe i zorganizowane postępowanie medyczne i społeczne wobec człowieka starego w celu zmniejszenia lub zli­kwidowania niekorzystnych następstw biologicznych, psychicznych i społecz­nych uniemożliwiających samodzielną i aktywną egzystencję. Proces rehabi­litacji w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt

Do góry