Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Renta rodzinna

  renta rodzinna; przysługuje po pra­cowniku, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej albo spełniał warunki wy­magane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Do renty po zmarłym pracowniku albo renciście uprawnieni są: małżonek, dzieci własne, przyspo­sobione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy czynnościowe

  rezerwy czynnościowe; właściwość organizmów żywych pozwalająca na podjęcie większych niż standardowe wysiłków fizycznych. R. cz. zależą od wydolności ogólnej, stopnia aktyw­ności fizycznej przejawianej w życiu codziennym. U współczesnego człowieka obniżyły się znacznie w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Represja

  represja; mechanizm wypierania ze świadomości i z pamięci pewnych przeżyć, myśli, odczuć, które mimo to pozostają aktywne na poziomie pod­świadomości. Jedna z reakcji na fru­strację utrudniających przystosowanie się i wymagających często specjalnie zaprogramowanych oddziaływań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resocjalizacja niedostosowanych spo­łecznie

  resocjalizacja niedostosowanych spo­łecznie; przedmiot zainteresowania pe­dagogiki resocjalizacyjnej. Zajmuje się przezwyciężeniem trudności wycho­wawczych wynikających ze stanu oso­bowości wychowanka, który w sposób antagonistyczno-destrukcyjny ustosunkowuje się do oczekiwań społecz­nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekreacja fizyczna

  rekreacja fizyczna; jedna z odmian rekreacji podejmowanej poza obowiąz­kami zawodowymi, domowymi i spo­łecznymi dla odpoczynku, rozrywki i samodoskonalenia. R. f. inwalidów nie odbiega w swych założeniach i ce­lach od powszechnie rozumianej. Speł­nia ważną rolę w procesie rehabilita­cji ogólnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restrykcja płucna

  restrykcja płucna; ograniczenia am­plitudy ruchów oddechowych płuc. Głównym objawem restrykcji jest zmniejszenie pojemności życiowej płuc. R. można rozpoznać za pomocą spi­rometru. Przyczynami r. są: 1) zmniej­szenie ilości tkanki płucnej, np. w wy­niku resekcji płuca; 2) zmniejszenie podatności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relaksacja

  relaksacja; postępowanie mające na celu obniżenie napięcia układu nerwowo-mięśniowego, sprzyjające regenera­cji sił i zlikwidowaniu napięć nagro­madzonych pod wpływem codziennych przeżyć, przemęczenia, wyczerpania. Ćwiczenia relaksacyjne mają znaczenie psychoterapeutyczne w przypadku ner­wic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów

  reumatoidalne zapalenie stawów; r. z. s.; gościec przewlekły postępujący (g. p. p.); choroba układowa o prze­wlekłym, postępującym przebiegu, kilkakrotnie częściej występująca u ko­biet. Etiologia nieznana. Mogą wystę­pować objawy ogólnoustrojowe, zapa­lenia i zmieniona reakcja immunologiczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta chorobowa

  renta chorobowa; przysługuje pra­cownikowi, który spełnia trzy warunki: wykorzystał okresy zasiłku chorobo­wego (6. 9, 12 miesięcy), wymaga dalszego leczenia lub rehabilitacji lecz­niczej, jest nadal niezdolny do jakiego­kolwiek zatrudnienia, a także jeżeli ro­kuje odzyskanie zdolności do pracy w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów — deformacje rąk

  reumatoidalne zapalenie stawów — deformacje rąk ; na skutek uszkodzenia elementów stawowych palców, aparatu ścięgnistego, wadliwego obciążenia rę­ki. W r. z. s. występują charaktery­styczne zniekształcenia rąk: „łabędzia szyja", „butonierka", odchylenie łok­ciowe palców. Wg Seyfrieda rozróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt

Do góry