Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klin i okładki

  Urządzenie do rozłupywania bloków skalnych; najpierw w bloku wiercone są płytkie otwory ustawione w jednej linii, następnie w każdy z nich wsuwane są parami okładki, po czym wciska się między nie klin; → klin trójdzielny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wód podziemnych

  Porządkujący podział → wód podziemnych ze względu na: charakter ośrodka (wody porowe, szczelinowe, krasowe), charakter dynamiczny zwierciadła i jego położenie, wiek utworów wodonośnych, dynamikę, genezę, chemizm (w tym wg mineralizacji), jakość, przydatność; → jakość wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja złóż z punktu widzenia ich ochrony

  Wyróżnia się złoża:

  unikatowe – w skali całego kraju (znane 1-2 złoża) o wyjątkowej wartości użytkowej (np. złoża rud Mo-W; alabastru itp.),

  rzadkie w skali całego kraju (znanych tylko kilka złóż) lub złoża skoncentrowane w określonym regionie (np. złoża rud Zn-Pb, Cu, złóż siarki),

  rzadkie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie poznania złoża

  Wyróżnia się kategorie:

  D – złoża przewidywane, prognostyczne, na podstawie nielicznych rzadkich wyrobisk lub odsłonięć naturalnych oraz danych geofizycznychpozwalającychokreślić w przybliżeniu możliwy obszar występowania złoża oraz rzadziej i jakość kopaliny; prawdopodobne granice złoża...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja

  Rozdzielenie naturalne lub sztuczne rozdrobnionej kopaliny według wielkości ziarn przez przesiewanie na sitach → (k. sitowa), osadzanie w wodzie →(k. wodna) lub odwiewanie w powietrzu → (k. powietrzna).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt generalnego nachylenia zbocza

  Kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną przechodzącą przez górną i dolną krawędź zbocza a płaszczyzną poziomą przechodzącą przez dolną krawędź zbocza wyrobiska lub zwałowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamień sztuczny do robót hydrotechnicznych

  Kamień do robót hydrotechnicznych pochodzenia mineralnego, będący produktem procesu przemysłowego obejmującego modyfikacjętermicznąlubinną,zwyjątkiembetonowych elementów hydrotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt odcinkowego nachylenia zbocza

  K. dwuścienny zawarty pomiędzy płaszczyzną przechodzącą przez dolne krawędzie skarp (ociosów, ścian) na rozpatrywanym odcinku zbocza (wyrobiska, zwałowiska) i płaszczyzną poziomą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena 3.0

  Karta rejestracyjna studni

  Dokument w postaci tekstowo-graficznegozastawieniadanych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzony w celu jej rejestracji.

  Ocena /3.0 Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt stoku naturalnego

  K. zawarty między powierzchnią powstałą w wyniku naturalnego zsypywania się luźnego materiału skalnego a płaszczyzną poziomą; → stok naturalny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt

Do góry