Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niewypał

  Każdy pojedynczy ładunek środka strzałowego, który podczas pomiaru ciągłości obwodu strzałowego wykazał przerwę, lub który przy wykonywaniu odstrzału nie odpalił.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekt małej architektury

  Niewielki obiekt, a w szczególności: kultu religijnego, jak kapliczka, krzyże przydrożne, figury;posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; użytkowy, służący rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownica, huśtawka, drabinka, śmietniki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma

  Przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważniony organ dokument ustalający – do powszechnegoi wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności oraz ich rezultatów i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekty budowlane zakładu górniczego

  Usytuowane w wyrobisku i poza wyrobiskiem górniczym, np.: drogi technologiczne, składy materiałów wybuchowych, obiektyi urządzenia przeróbcze, rurociągi technologiczne, obiekty stacji załadowczych i wyładowczych, budynki głównych stacji sprężarek powietrza wraz z rurociągami, budynki stacji...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy zharmonizowane

  N. krajowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekty pływające

  O. wykorzystywane do eksploatacji złóż spod zwierciadła wody→ koparki pływające (pogłębiarki), → barki, → szalandy, pchacze (holowniki).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notyfikacja

  Zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numeryczny model terenu (NMT)

  Numeryczne przedstawienie powierzchni terenu oraz obiektów w postaci współrzędnych(x, y, z) siatki regularnej (GRID) lub nieregularnej (TIN) wraz z algorytmem umożliwiającym interpolację współrzędnej (z) dla dowolnie zdefiniowanego punktu o danych współrzędnych (x, y); integralną częścią n.m.t. są...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obieg wody

  Stała wymiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; wyraz związku między wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiąkliwość

  Ilość wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach lub w ułamku dziesiętnym; n. wagowa – stosunek masy wchłoniętej wody do masy skały; n. objętościowa – stosunek objętości wody i skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt

Do góry