Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obudowa przeciwerozyjna

  Zespół zabiegów technicznych i biologicznych, których celem jest zabezpieczenie terenów przed erozją wodną i wietrzną, zainicjowanie procesów glebotwórczych, poprawa warunków mikroklimatycznych i wodnych oraz ochrona terenów przyległych; rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar najwyższej ochrony (ONO)

  O. wymagające najwyższego stopnia ochrony wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w → głównym zbiorniku wód podziemnych; zwykle ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników wody wysokiej jakości lub też obszary najbardziej istotne (krytyczne) dla ochrony pozostałych typów → GZWP;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obniżenie zwierciadła wód

  Obniżający ruch zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i/lub sztucznych (pompowanie studni, odwadnianie sposobem studziennym).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

  Prowadzone z udziałem społeczeństwa postępowanie dotyczące:

  – skutków realizacji planów i programów; podstawą jej oceny jest prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona przez organ opracowujący projekt dokumentu,

  – projektowanych → przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar ochrony

  Obszar zasilania zbiornika lub poziomu wód podziemnych, w którym podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka kamienia

  Oddzielanie od bloku kamienia zbędnych fragmentów za pomocą różnych narzędzi (ręcznych, mechanicznych) w celu nadania mu pożądanego rozmiaru, kształtu oraz wyglądu powierzchni; także dzielenie monolitu lub bloku na mniejsze fragmenty (bloki, płyty).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona czynna

  Stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemówi składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar poboru wód podziemnych

  O. przylegający bezpośrednio do studni lub źródła, obejmujący także techniczne wyposażenie i obiekty służące do eksploatacji wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebezpieczny odcinek ściany

  Część ściany eksploatacyjnej lub stałej zagrożonej osuwiskiem, obrywem, naporem wody itp., na której roboty zostały wstrzymane ze względu na bezpieczeństwo pracy załogi, maszyn lub urządzeń.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekt budowlany

  Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;→ obiekt małej architektury.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt

Do góry