Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze)

  Czynności związane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, np. w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków wilgotnościowych gleby.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady niebezpieczne

  1. o. należące do kategorii lub rodzajów określonych na liście A zał. 2 oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w zał. 4 do ustawy o odpadach [12] lub 2. – należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B zał. 2 i zawierające którykolwiek ze składników...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny

  O. prowadzony w ramach e.z.z., zawierający zaktualizowane tabelaryczne zestawienie z. wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku oraz inne dane wg przepisów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie powierzchniowe

  Ujmowanie i odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych za pomocą powierzchniowych budowli i urządzeń odwadniających.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady obojętne

  O., które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym,chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczneanichemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie powierzchniowe wyrobisk i zwałowisk

  Zabezpieczenie wyrobiska odkrywkowego i zwałowiska przed napływem wód z terenów przyległych, ujęcie wód opadowych i wypływowych oraz odprowadzenie wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpalenie ze zwłoką

  Przy strzelaniu seryjnym inicjowanie wybuchu ładunków materiału wybuchowego ze z góry ustalonym opóźnieniem; ma ono na celu poprawę granulacji urobku, kąta ociosu po strzelaniu i zmniejszenie intensywności drgań w otoczeniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie powierzchniowe zwałowisk

  Działania obejmujące:

  – odwadnianie → poziomów zwałowych, skarp i wierzchowin,

  – odwadnianie i zabezpieczanie przeciw-erozyjne pochylni transportowych,

  – zabezpieczanie zwałów przed dopływem wód podziemnych i powierzchniowychz terenów przyległych,

  – ograniczanie wpływu z. na nadmierne nawodnienie i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odciek

  Zanieczyszczone wody wypływające lub przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowiska odpadów komunalnych, przemysłowych itp.; w przypadku odpadów stałych odcieki powstają głównie w wyniku ługowania substancji rozpuszczalnych przez wody opadowe infiltrujące do bryły...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona przyrody

  Polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodniczych, siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt

Do góry