Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Strefa ochronna ujęć wód podziemnych

  Obszar, w którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, podzielony na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej; warunki użytkowania terenów ochrony określa ustawa prawo wodne [13], np. na terenach ochrony pośredniej u.w.p. może być zabronione lub...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straty w zasobach nieprzemysłowych

  S. powstałe w wyniku zniszczenia zasobów nieprzemysłowych lub uniemożliwienia ich późniejszego wydobycia w wyniku eksploatacji zasobów przemysłowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa saturacji

  S. występowania skał,w których wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są całkowicie wodą; górna granica tej s. (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → s. areacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa areacji

  Obszar zawarty między powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego; w s. a. pustki skalne wypełniają powietrze i woda występująca w postaci: pary, wody związanej (higroskopijnej, błonkowatej) oraz wolnej wody zawieszonej i wsiąkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień rozdrobnienia (rozdrobienia)

  Stosunek wielkości największego (lub średniego) wymiaru ziarn przed rozdrabnianiem do największego (lub średniego) wymiaru ziarn po rozdrobnieniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa drgań sejsmicznych (parasejsmicznych)

  Strefa zagrożenia wokół miejsc wykonywania robót strzelniczych; promień strefy tych drgań ustala się wzorami podanymi w odpowiednich przepisach [40] lub w drodze ekspertyzy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staż adaptacyjny

  S. określony w formie postanowienia wydanego w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacjido wykonywania górniczego → zawodu regulowanego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stężenie przygruntowe

  Ilość substancji stałej, ciekłej lub gazowej przypadająca na jednostkę objętości powietrza, mierzona zwykle na określonej wysokości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko pracy

  Przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę [28]; miejsce, w którym pracownik wykonuje czynności zawodowe stale lub okresowo.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spękania Q (cios granitowy poprzeczny)

  Zespół spękań → ciosu granitowegoo powierzchniach pionowych lub niemal pionowych, w przybliżeniu prostopadłych do stropu plutonu, którego powierzchnie są na ogół poziome i w przybliżeniu równoległe do stropu → plutonu i do jego → rozciągłości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt

Do góry