Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BOMBAŻ

  BOMBAŻ — zjaw isko polegające na wytwarzaniusię w puszce gazów pow odujących wzrostciśnienia, wskutek czego norm alnie wklęsłewieczka i dna puszki stają się w ypukłe; ciśnieniegazów często doprow adza do rozerw ania puszki.Gazy wytwarzają się alb o w skutek rozwojudrobnoustrojów, i wów czas mówi się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZON

  BIZON (Biion) — siak należący do jbrów (BhonfIna) , Jeden zd/ikich krewniaków nuszegobydła; podobny nieco do żubra, lecz mawiększą ł cięższą głowę, krótszą szyję orazkrótsze i grubsze kończyny; charakterystycznajest linia grzbietu, która od lędźwi wznosi sięłagodnie do najwyższego punktu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja gleb

  Bonitacja gleb — system atyczne ok reślaniejakości i w artości rolniczej gleb; ocenę tęprzeprowadza się zaliczając je d o jednej z 6 klasużytkowo-rolniczych. Jeśli zm ienność gleb jestduża, stosuje się często m eto d ę p u n k to w ą , przyktórej uwzględnia się ró żn o ro d n o ść i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁONA ŚLUZOWA

  BŁONA ŚLUZOWA, ślu zó w k a — warstwakomórek wyściełająca liczne narządy, najczęściejrurowate, takie jak przewód pokarmowy, macica,pęcherz moczowy, tchawica, oskrzela n p .; zwyklezbudowana z dwóch warstw — nabłonkowej i łącznolkankowej;zawiera gęstą sieć naczyń krw ionośnychwłosowatych, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja owiec

  Bonitacja owiec — ocena owiec na podstawieich wyglądu zewnętrznego, jakości wełnj1 budow y; bonitacja, będąca jednym ze sposobówoceny wartości użytkowej owiec, stanowi wielkąpom oc w pracy hodow lanej, szczególnie w warunkachterenowych, gdzie utrudniona jestkontrola użytkow ości; bonitację...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLIŹNICZKA

  BLIŹNICZKA (Nardui sp.) — rcślina z rodzinytraw (Gramineae), bardzo rozpowszechniona,zwłaszcza w górach, jest b I i ź n i c z k a p s i at r a w k a , inaczej psiarka lub psiara (Nardusstricta); pospolita również na niżu. Jest to trawaniska, tworząca gęste kępy, które mogą rosnąćtak blisko siebie, ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIMETALE

  BIMETALE — dwie zespawane płytki metalowe,o różnych współczynnikach rozszerzalności;wskutek wzrostu tem peratury płytka z metaluo większym współczynniku rozszerzalności wydłużasię więcej, pow odując skrzywienie płytkibimetalowej; płytki bimetalowe wykorzystuje sięw term ostatach, np. do włączania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza

  Biocenoza — zespół organizmów zwierzęcychi roślinnych żyjących n a określonym obszarzeznajdującym się mniej więcej w jednakowychw arunkach środow iskow ych, tzn. klim atycznychglebowych i innych; organizm y te są od siebieuzależnione i żyją w stanie rów now agi dynam icznej,zanim nie ulegną zm ianie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELMO

  BIELMO — 1) w botanice tkanka zapasowawystępująca w nasionach roślin jednoliściennych(bielmowych), składająca się z komórek zawierającychsubstancje pokarmowa (skrobię, białko,tłuszcze i inne); niezbędne kiełkującej redlinie doczasu rozpoczęcia przez nią samodzielnego wytwarzaniasubstancji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOGRZBIETY

  BIAŁOGRZBIETY — bydło o charakteiystycznym„boczastym” umaszczeniu; boki głowy, szyi,tułowia i zadu są czarne lub czerwone, natomiastgórna krawędź szyi, grzbiet, lędźwie, brzuch i podgardle— białe. Bydło o takim umaszczeniu występujew Norwegii (rasa telemark), Niemczech(rasa brcitenburg), Anglii i USA...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt

Do góry