Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BRUZDA ROZDZIELCZA

  BRUZDA ROZDZIELCZA — ro w e k w y k o n a nyna polu n a w ad n ian y m , służący d o p o b ie ra n iawody z o d p ro w a d za ln ik a stałego lu b czasow egoi doprow adzania jej na p ole n a w ad n ia n e; zasilaon w odą pom ocnicze b ru z d y rozdzielcze lu bbezpośrednio b ru z d y na w ad n iając e.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYNDZA

  BRYNDZA, te łe m ia — miękki ser ow<zyf podpuszczkowy,sfermentowany, wyrabiany w Polsce,Rumunii i Słowacji, przede wszystkim w okolicachgórskich; bryndzę wyrabia się z solonego—*bundzu, z którego formuje się bryły, ponowniesię soli i poddaje dwutygodniowej fermentacji, poczym dojrzałą bryndzę wkłada...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZANA

  BRZANA (Barbus barbus) — ryba z rodzinykarpiowatych ( Cyprinidae)\ przebywa w środkowymbiegu rzeki o dnie żwirowatym lub piaszczystymi o dużym przepływie wody; żywi się wodnymizwierzętami dennymi i odpadkami organicznymi*które wyszukuje w wodzie; zimą prabywa w głębszychpartiach wody, gdzie popada w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama brzuszna

  Jama brzuszna - - ja m a w yścielona o trzewną(-> otrzew now a ja m a ), o g ran iczo n a u ssakówod przodu -*• p rzepona, a z boków i o d dołuścianami brzusznym i; ku tyłow i p rzechodzi w ja męmiedniczną. W ja m ie brzusznej znajdują się:część-> układu p o k arm ow ego o ra z —►moczowegoi -♦...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja siana

  Bonitacja siana — ocena jakości sianan a podstaw ie określenia ważniejszych cechświadczących o jego w artości pokarmow ej, jakskład gatunkow y, barw a i zapach, o raz na podstawiezawartości zanieczyszczeń, pyłu itp. Sianod obre składa się głów nie z dobrych traw i motylkowych dość wcześnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁONY JAJOWE

  BŁONY JAJOWE — dwie w ew nętrzne osłonytreści jaja, położone pod sk o ru p ą i przylegającebezpośrednio z jednej stro n y d o skorupy — b ł o na p o d s k o r u p o w a i do b iałka — b ł o n a0 b i a ł k o w a. G ru b o ść błon w ah a się od0,015 do 0,06 m m. Z abezpieczają one treść jajaprzed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOTNIARKA

  BŁOTNIARKA — urządzenie filtracyjne d o o d dzielaniasoku b u raczan e g o o d b ło ta defekacyjnegopo satu racji; sok w raz ze szlam em w apnajest tłoczony d o b ło tn iark i p od ciśnieniem . Wbłotniarkach oddziela się so k rzad k i o d w apnasaturacyjncgo; ro zró żn iam y b ło tn iark i I i II...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogaz

  B IO G A Z , a g r o g a z - - gaz powstający podczascieplnej fermentacji świeżego obornika lub innejsubstancji organicznej bez dostępu tlenu: zawierado 60% metanu, jest łatwopalny; nadaje s\ę doogrzewania, oświetlania i do napędu silników podobniejak gaz z gazowni. Wartość opałowa biogazu,czyli jego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODZISZEK

  BODZISZEK (Geranium sp.) — roślina z rodzinybodziszkowatych (Geraniaccae). Jako chwasty naużytkach zielonych najczęściej występują dwu gatunki:b o d z i s z e k ł ą k o w y (Geranium pratense),o kwiatach niebieskich lub liliowych, czasembiałych, i b o d z i s z e k b ł o t n y (Geranii/m palus/re), o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biometria

  Biometria nauka zajm ująca się opisemorganizmów żywych na podstaw ie Ich pom iarów(-•z o o m e tria ); 2) m etoda b ad ań zjawisk życiowychprzy zastosow aniu analizy statystycznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt

Do góry