Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Chlewnia

  CHLEW N IA — 1) pomieszczenie, rozgrodzonewewnątrz na różnego rodzaju kojce służącedo przetrzymywania, chowu lub tuczu świń,2) zespół świń w różnym wieku (lochy, knury,prosięta, młodzież hodowlana itp.) łub różnejkategorii (zwierzęta hodowlane albo tuczniki),służący odpowiednim celom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHÓW

  CHÓW — zesp ó ł zabiegów człow ieka zm ierzającychd o wyzyskania istniejących z ało żeń dziedzicznych(dziedziczności) zw ierząt d o m o w y chw celu uzyskania od nich określonych p ro d u k tó w(mleka, jaj, mięsa, wełny itp.), p racy lu b innychkorzyści natury niegospodarczej; d o zak resu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLOROPLASTY

  CHLOROPLASTY, c ia łk a z ie le n i — żyweelementy komórek roślin zielonych, wytwarzaneprzez protoplazmę, zbudow ane z białek i związkówtłuszczowych; zawierają b arw niki, główniechlorofil (nadający zielone zabarw ienie roślinie).Wymiary i kształt cłiloroplastów byw ają różne,najczęściej są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chromoplasty

  Chromoplasty — ciałka barwnikoweznajdujące się w protoplazm ic komórek roślinnych;zabarw iają kwiaty, owoce, korzenie; sązawsze żółte lub pomarańczowoczerwonc; powstająbezpośrednio z bezbarwnych plastydów komórekem brionalnych lu b też z chloroplastów .

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDV (Cell Delay Variation)

  CDV (Cell Delay Variation) - zmienne opóźnienie komórek w sieciach ATM, wynikające z ograniczonych właściwości czasowych komutatorów i przełączników, a także czasów obsługi i propagacji pakietów (komórek).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELP (Code Excited Lnear Prediction)

  CELP (Code Excited Lnear Prediction) - jedna z wersji skutecznego kodowania predykcyjnego klasy LPC (LinearPrediction Coding) dla sygnałów mowy, stosowanego w telefonii bezprzewodowej GSM. Istotą kodowania jest kwantyzacja wektorowa kolejnych próbek sygnału mowy1 czasie trwania ok. 20 ms każda i ich kojarzenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CCBS (Cali Completion to Busy Subscriber)

  CCBS (Cali Completion to Busy Subscriber) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na możliwości ponownego automatycznego zestawienia połączenia, gdy tylko wywoływana linia się zwolni (oddzwonienie automatyczne).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDDI (Copper Distributed Data Interface)

  CDDI (Copper Distributed Data Interface) - odmiana pierścieniowej technologii FDDI, której istotą jest stosowanie takich samych protokołów jak w okablowaniu optycznym, ale opierających się na miedzianej infrastrukturze kablowej (kabel skrętkowy kat. 5), również na przepływności 100 Mb/s. Do zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CCS7 (Cotnmon Cbannel Signalling System 7)

  CCS7 (Cotnmon Cbannel Signalling System 7) - standard sygnalizacji sieciowej SS7 przeznaczony głównie dla komunikowania się przez łącza ISDN. Sygnalizacja stosowana również w łączach międzycentralowych, umożliwia realizację zaawansowanych usług sieciowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDMA (Code Division Multiple Access)

  CDMA (Code Division Multiple Access) - dostęp wielokrotny z kodowym rozdziałem sygnałów, zapewniający każdemu użytkownikowi przez cały czas sesji pełne pasmo medium transmisyjnego, przy czym sygnały są przemieszane zarówno w dziedzinie czasu, jak i w dziedzinie częstotliwości.

  Do najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt

Do góry