Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FOTOSYNTEZA

  FOTOSYNTEZA — synteza chemiczna zachodzącapod wpływem światła; u roślin zielonych —proces wytwarzania z dwutlenku węgla i wodypod wypływem energii świetlnej różnych substancjiorganicznych. Fotosynteza jest procesem o niesłychaniedoniosłym znaczeniu dla wszystkichistot żywych, ponieważ od niej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotoksyczność

  Fitotoksyczność - ujemne działanieKefancji aktywnych na organizm roślin. OznakąSU nctrzna jest pojawienie się plam, martwicy,^nik c h lo ro filu itp .; objawy te może spowo-?u/ać k ażd a forma użytkowa środków ochrony'lin D z iałan ie fitotoksyczne może być teżl i k i e m p o b ra n ia przez korzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOTROPIZM

  POTOTROPIZM — ruch wzrostowy roślin spowodowanydziałaniem światła; wyraża się zahamowaniemwzrostu po stronic naświetlonej,a przyspieszeniem — po stronie zacienionej, wskutekczego roślina pochyla się ku światłu, coobserwujemy często u roślin umieszczonychw oknie oraz u wielu roślin rosnących w polunp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczne zjawiska

  Fizyczne zjawiska — procesy związaneze zmianą stanu lub kształtu ciał, ich ruchem,zmianą energii itd., przy czym właściwości chemiczneciał nie ulegają zmianie; do zjawiskfizycznych zaliczamy np. ruch wody, topnienielodu, parowanie, rozpuszczanie się cukru w wodzie,lot pocisku itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frezowanie

  Frezowanie — obróbka części płaskich lubo skomplikowanych kształtach (np. kół zębatych)za pomocą wieloostrzowego narzędzia, zwanegofrezem, wykonującego ruch obrotowy; rozróżniasię f r e z o w a n i e c z o ł o w e — płaską, czołowąstroną freza — i f r e z o w a n i e w a l c o we__ walcową stroną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKA

  FIZYKA — n auka przyrodnicza zajm ująca siębadaniem właściwości m aterii, zachodzącychw niej zjawisk i praw nimi rządzących; zajm uje sięona badaniem ruchów m aterii, stanam i skupienia,przem ianam i energii; w badaniach zjawisk fizykaposługuje się mierzeniem, dzięki czemu związkimiędzy wielkościami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONT ROBÓT

  FRONT ROBÓT — miejsce pracy, na którymwykonuje się określoną czynność budowlaną; np.dla operatora koparki frontem robót jest szerokośćwykonywanego wykopu, dla betoniarza —powierzchnia odeskowana, dla murarza — odcinekwznoszonego muru; front robót decydujeo liczbie robotników, którzy mogą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLADRY

  FLADRY — płaty czerwonego m ateriału szerokości8—10 cm i długości 30—40 cm, przym ocowaned o sznura w odstępach co 25— 30 cm.Sznurem tym otacza się część lasu w celu zam knięcia,a następnie odstrzelenia znajdujących si<w nim wilków. Zwierzęta te, zresztą ja k i inne,np. lisy, odstraszane chorągiew...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOMELIORACJA

  FITOMELIORACJA — zabiegi mające na celuzmianę naturalnych czynników niekorzystnychdla uprawy roli za pomocą zalesiania, zadrzewianialub uprawy roślin specjalnych; do fitomclioracjizalicza się np. zalesianie wododziałów,zboczy, wzniesień, brzegów rzek, wąwozówi parowów, lotnych piasków, zakładanie sadówna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUKTOZA

  FRUKTOZA, c uki er ow ocow y — związekotrzymywany z cukru trzcinowego (-* sacharozy).Ogrzewając cukier trzcinowy z rozcieńczonymikwasami lub niektórymi rozpuszczalnymi -♦enzymami(-♦ inwertaza) otrzymujemy mieszaninę —►glikozy (cukru gronowego) i fruktozy (cukru owocowego);z cząsteczki cukru trzcinowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt

Do góry