Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fundusz

  Fundusz — w rolnictwie część środków m ajątkowycho określonym przeznaczeniu.Pokrycie funduszu m oże być oznaczone lub nieoznaczone,np. fundusz siewny musi być pokrytyw postaci ziarna siewnego i sadzeniaków , a funduszpaszowy — w postaci pasz, natom iast funduszrezerwowy nie m a określonego pokrycia,może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNGICYDY

  FUNGICYDY, środki grzybobójcze — grupazwiązków chemicznych zabijających grzybylub działających ham ująco na ich rozw ój; większość(95% ) tych środków używ ana jest profilaktycznie;tylko n iektóre środki m ożna używaćleczniczo. Fungicydy dzieli się najczęściejna grupy w zależności o d sposobu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTRO

  FUTRO — skóra (bez warstwy podskórnej)wraz z okrywą włosową o walorach użytkowoestetycznych,również — długie wierzchnie okrycieuszyte ze skór zwierząt futerkowych, np. z norek,karakułów, piżmaków, nutrii itd. F utroo niskiej i bardzo delikatnej okrywie włosowejoraz cienkiej skórze nazywa się futerkiem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUZLE

  FUZLE, niedogony — alkohole (amylowy, butylowyi propylowy) wytwarzające się przy fermentacji-♦zacieru w gorzelni i zanieczyszczające przydestylacji pary alkoholu etylowego; są nazywanerównież olejami fuzlowymi. Do oczyszczania spirytusuz fuzli służy tzw. odbieralnik fuzli, odprowadzającyje z dolnych komór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADY

  GADY (ftcptilla) — zwierzęta należące do grodykręgowców, przystosowano d o życia lądowa ' oddychają płucami, mają szkielet kostny,’ skórę pokrytą rogowymipłytami lub łuskami,dwie pary pięciopalcowychodnóży lub są beznogie;wylęgają się z jaj. Dogadów należą: żółwie,padalce, jaszczurki, wężei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLISZ

  FLISZ — skały osadowe, składające się z napy7<*pitan!i'głych WBTStW piaskowców i łupkówflasiyvh. margiistych lub piaszczystych, rzadziejliepikstoów. Flisz występuje w Karpatach na wielkichobszarach, nazwanych górami fliszowymi,utworzonymi głównie ze skał fliszowych drobnoziarnistych.dlatego też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITONCYDY

  FITONCYDY — substancje roślinne działającehamująco, bądi też zabójczo na drobnoustroje;mogą to być olejki eteryczne, alkaloidy orazinne substancje chemiczne; na drobnoustrojedziałają selektywnie, gdyż nie wszystkie gatunkidrobnoustrojów są na nie wrażliwe; chroniąorganizmy roślinne przed szkodnikamii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundamenty

  Fundamenty — dolne, podziemne częścibudynku, które przejmują obciążenie budynkui przenoszą je na grunt. Fundam enty budynkówmurowanych wykonuje się, zależnie od strefy kraiuna głębokość od 1,20 m do 1,80 m , odpowiednie)do głębokości przem arzania gruntu; rozróżniamyfundam enty ciągłe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOPERIODYZM

  FOTOPERIODYZM — wpływ długości dnia nażywe organizmy. W zależności od szerokościgeograficznej i pory roku zmienia się długość dniana kuli ziemskiej. Na skutek adaptacji wytworzyłysię rośliny dnia krótkiego wymagające do zakwitnięcia12 godzin lub nawet mniej godzinoświetlenia na dobę oraz rośliny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA

  FIZJOLOGIA — nauka o czynnościach ż y ciowychorganizmów. Ponieważ jest to bardzoobszerna dziedzina nauki i dotyczy różnorodnycho r g a n i z m ó w , dlatego podzielono ją na fizjologięzwierząt, roślin, bakterii oraz na jeszcze węższedziały jak fizjologia owadów, ptaków , ryb, ssaków,człowieka, grzybów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /729

  praca w formacie txt

Do góry