Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GARDŁO

  GARDŁO — narząd łączący się z jednej stronyz jamą ustną, z drugiej — z -♦przełykiem i -*■krtanią; zakończeniem jamy nosowej w gardle sąnozdrza tylne; specjalna budowa ścian i obecnośćodpowiedniej przegrody, zwanej źagielkiem podniebiennym,zapobiega krztuszeniu się cząstkamipokarmu podczas...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZOBETON

  GAZOBETON — lekki beton porow aty, w składktórego wchodzą środki chem iczne wydzielającepęcherzyki gazu; spulchniają one zapraw ę betonu,wskutek czego polepszają się właściwości ciepłochronnewyrobów z gazobetonów ; z gazobetonuwytwarza się elem enty ścienne i stropow e.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gazy żwacza

  Gazy żwacza — gazy powstające w wynikurozkładu węglowodanów w żwaczu przez żyjącetam bakterie; w żwaczu wytwarzają się — głównieprzy rozkładzie błonnika (celuloza) — dwutlenekwęgla, m etan, w odór, siarkow odór i inne gazy;są one nieprzydatne dla organizmu przeżuwaczai muszą być stale wydalane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galon

  Galon , g a l — jednostka angielskiego systemurniar, używana także w USA. służąca do pomiarówobjętości cieczy i materiałów sypkich.Ilościowe znaczenie tej jednostki w USA różni sięod przyjętych w Anglii; np. w Anglii 1 galon= 4,546 litra, w USA 1 galon *- 3,785 litra.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIENICA

  GĄSIENICA — robakowata larwa motyli; nadolnej wardze ma otworek, z którego wydzielająsię nitki przędzy, potrzebne do zbudowaniakokonu przed przepoczwarzeniem się, a u gąsienicnie tworzących oprzędów służące do przytwierdzeniasię poczwarek (np. do drzew, liściitp.). Gąsienice odżywiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja

  Galwanizacja — w ykonyw anie powłokmetalowych na przedm iotach za pom ocą elektrolizyroztw oru związku m etalu, który ma tworzyćpow łokę; katodą jest m etalow y przedmiot, naktórym m a powstać pow loką; grubość jej zaletyo d natężenia prądu i czasu trwania zabiegu. Dogalwanizacji m ożna używ ać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARBNIKI

  GARBNIKI — związki pochodne -♦kwasu gallusowegowystępujące w wielu surowcach roślinnych;mają smak cierpki, działają ściągające;ścinają białko, dzięki czemu służą do garbowaniaskór; rozpuszczają się w wodzie i -^alkoholu;w dużych ilościach występują w korze dęboweji świerkowej, w kłączach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARBOWSKI Ludwik

  GARBOWSKI Ludwik (1872—1954) — kierownikWydziału Chorób Roślin PaństwowegoInstytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiegow Bydgoszczy; autor wielu prac badawczych, międzyinnymi nad rdzami zbóż i chorobami wirusowymiziemniaka oraz podręczników „Chorobyroślin — powstawanie, objawy, zwalczanie” (1921)i „Choroby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJOWY

  GAJOWY — najniższy stopniem funkcjonariuszadministracji lasów państwowych, podległy bezpo śr ed n io leśniczemu. D o obowiązków służbowychgajowego należy dozorow anie przydzielonejmu części lasu, zwanej obchodem , oraz pom aganieleśniczemu w pracach gospodarczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALARETKI

  GALARETKI — skrzepłe przetw ory owocowe,których charakterystyczną cechą jest konsystencjagalaretowata; przygotow uje się je z soków galaretującychgotow anych z dużą ilością cukru; odpowiedniezgalaretow anie zapew nia dodatek -*■pektyny. G alaretki pow inny być na tyle zwarte,aby po wyjęciu z naczynia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry