Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Glinowanie

  Glinowanie - - wzbogacanie gleb piaszczystychw części gliniaste, które nadają im większaspoistość i zmniejszają ich przepuszczalność,w tym celu na glebę piaszczystą rozwozi sięi rozrzuca w okresie zimy dużą ilość gliny. Zabegten ma charakter melioracji; ze względu nad u i, pracochłonno^ i duże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICEROL

  GLICEROL — najprostszy i najważniejszy trójwodorotlenowyalkohol (zwany pospolicie gliceryną);ciecz oleista, bezbarw na, o słodkimsmaku; występuje w przyrodzie ja k o niezbędnyskładnik tłuszczów; służy d o w yrobu m ateriałówwybuchowych (nitrogliceryna, dynam it), lekówi kosmetyków o iaz jako dodatek d o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glistnica

  Glistnica - choroba zwierząt gospodarkichwywoływana p r/o / robaki zwane ‘glistami;tcpiije najczęściej u Koni i Awiń (szczególnie/młodych - źrebili* i prosta*); powoduje wy-•hiidzcnic. niedokrwint o ś ć i zahamowanie wzrostuł rozwoju• Uczenie polega na zadawaniu chorym^yjeffętom środków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICYNA

  GLICYNA, g l ik o k o l , k w a s a m in o o c to w y —najprostszy am inokw as wchodzący w składwielu białek; szczególnie dużo jest go w białkutkanki łącznej — kolagenie o raz w żelatynie;bierze udział w tw orzeniu kreatyny i kw asu m ocarnego;łącząc się z niektórym i trującym izwiązkami, ja k np. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBY MINERALNE

  GLEBY MINERALNE — gleby powstałe zezwietrzenia skał; składają się z odłamków skałymacierzystej, poszczególnych minerałów, różnychsoli i pierwiastków sorbowanych przez glebę.W glebach mineralnych znajdują się cząstkio mieszanym składzie mineralno-organicznym;w stałej fazie tych gleb przeważają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBOTWÓRCZE czynniki

  GLEBOTWÓRCZE C Z Y N N IK I— zespółwzajemnieoddziałujących czynników, pod wpływemktórych martwa skała macierzysta przekształca sięw ożywione ciało przyrody, jak im jest gjeba.Czynnikami glebotwórczymi są: biosfera, klim at,hydrosfera, skała m acierzysta, rzeźba terenu (relief),działalność człowieka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBOZNAWSTWO

  GLEBOZNAWSTWO — nauka zajmująca siębadaniem gleb; ma na celu wszechstronne zbadaniepowstawania gleby, jej budowy, jak teżwłaściwości gleb różnych typów oraz możliwościich użytkowania na powierzchni kuli ziemskiej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepkość gleby

  Lepkość gleby — zdolność przyleganiagleby do wszelkich przedmiotów, a więc i do na^rzędzi służących do mechanicznej uprawy roli;właściwość ta, podobnie jak i zwięzłość, utrudniauprawę mechaniczną przcz zwiększenie oporu przyporuszaniu się narzędzi. Lepkość gleby wzrastaze wzrostem ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIDRANY

  GIDRANY — ród koni półkrw i angloarabskiejwyhodowany w X IX w. na W ęgrzech; koniewszechstronnie użytkow e, obecnie używane przedewszystkim do pracy w' rolnictw ie, mniej — jak owyjazdowe i w ierzchowe; m aść przew ażnie kasztanowata,rzadziej siw a; ró d rozpow szechnionyw południowej Polsce, zwłaszcza w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność gleby

  S p r a w n o ś ć g l e b y — stan gleby zapewniamyroślinom najlepsze w arunki do ich rozwojui wzrostu, wytworzony przez należytą uprawę mechaniczny,odpowiednie nawożenie oraz w wynikuoddziaływania wieloletnich roślin pastewnych(mieszanek strukturotw órczych), jednorocznychmotylkowych, jak też działania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry