Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INSTYNKT

  INSTYNKT — dziedziczny sposób zachowaniasię, właściwy wszystkim osobnikom danego gatunku;jest on pozornie rozumny, a w rzeczywistościjest tylko zbiorem wrodzonych odruchówzależnych od wpływu środowiska i umożliwiającychegzystencję danemu osobnikowi, np. instynktmacierzyński, instynkt obrony przed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOBARY

  IZOBARY — linie na mapie geograficznej łączącepunkty o jednakowym ciśnieniu atmosferycznymw danvm okresie. Ponieważ ciśnienie powietrzazależy także od tego. na jakiej wysokościpołożona jest miejscowość, przy sporządzaniumapv izobar wartość ciśnienia dla poszczególnychpunktów redukuje się do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN

  INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN — instytut naukowo-badawczypodległy Wydziałowi V (Nauk Rolniczych i Leśnych)Polskiej Akademii Nauk; ma 8 zakładównaukowych: Fizjologii Żywienia, Paszoznawstwa,Fizjologii Środowiskowej, Przemiany Materii,Neurofizjologii i Endokrynologii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOHIETY

  IZOHIETY — linie na mapie geograficznej łączącepunkty o jednakowych ilościach opadówatmosferycznych w ciągu określonego okresuczasu (miesiąca, pory roku, roku Jub wielu lat);mapy izohiet wykorzystuje się przy obliczeniachhydrologicznych, a także dla celów gospodarczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insytut sadownictwa

  Insytut sadownictwa— instytutnaukowo-badawczy podległy Ministerstwu R o lnictwa;mieści się w Skierniewicach; ma 8 zakładównaukowych: Hodowli i Aklimatyzacji,Szkółkarstwa, Winorośli, Agrotechniki i M e chanizacji,Badania Przemysłowej PrzydatnościOwoców, Przechowalnictwa i Transportu, OchronyRoślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotop

  Izotop — odmiana lego samego pierwiastkazawierająca w jądrze jednakową liczbę --♦protonów,lecz różniąca się liczbą -♦neutronów, a więcmasą atomową; rozróżnia się izotopy trwałe(stabilne) i promieniotwórcze (radioaktywne); izotopymogą być naturalne i wytworzone sztucznie,np. w reaktorach atomowych;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insulina

  Insulina — horm on produkow any przez -♦trzustkę; reguluje w ęglowodanowa przemianęmaterii w organizmie zwierzęcia; brak jej w organizmiepowoduje znaczne zwiększenie się ilościcukru we krwi, a w konsekwencji przechodzeniego do m oczu; obecność zwiększonej ilości cukruw moczu jest jednym z najw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwetaryzajca użytków zielonych

  Inwetaryzajca użytków zielonych— wykonany z natury spis użytków zielonychz uwzględnieniem ich położenia, podziałusystematycznego, powierzchni zajmowanej przezposzczególne jednostki systematyczne oraz powierzchniw różny sposób użytkowanej. W Polscespis taki nie został jeszcze przeprowadzony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INHIBITORY

  INHIBITORY — czynniki osłabiające lub niszczącedziałanie enzymów; rozróżnia się inhibitory'nieswoiste, działające przez zmianę ogólnychwłaściwości cząsteczki enzymatycznego białka(np. związki obniżające napięcie powierzchniowe,narkotyki), oraz inhibitory swoiste, tj. substancjewchodzące w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentarz żywy

  Inwentarz żywy— wszystkie zwierzętaznajdujące się w gospodarstwie rolnym; ze względuna sposób użytkowania inwentarz żywy dzielisię na roboczy i produkcyjny. Inwentarz r o b o cz y (pociągowy) służy w gospodarstwie do wykonywaniaprac polowych i transportowych;inwentarz p r o d u k c y j n y utrzymywany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt

Do góry