Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KASACJA SPRZĘTU

  KASACJA SPRZĘTU — zakwalifikowanie nazłom sprzętu nie nadającego się do naprawy;kasacji podlega maszyna (lub narzędzie), którejkoszt naprawy przekracza 70% wartości nowejmaszyny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASAREK

  KASAREK — ręczne narzędzie do wyjmowaniawyłowionych ryb z sieci i z urządzeń służących doich przetrzymywania; wykonane jest z tiulu lubtkaniny sieciowej, rozpiętej na obręczy, sztywnoosadzonej na trzonku drewnianym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPTURNIK

  KAPTURNIK (Boslrycftus capucinus) —chrząszcz z rodziny kaptumikowatych (JBosfrychidae),długości 6—-13 mm; odwłok i pokrywykoralowoczerwone; larwa żółtobiała długości do15 mm, drąży chodniki w drewnie dębowym;może wyrządzać znaczne szkody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARAKUŁ

  KARAKUŁ — rasa owiec smuszkowo-mlecznych,tłustoogoniastych, wywodzących się z Buchary.Z jagniąt uzyskuje się piękne skórki o charakterystycznieskręconych lokach barw y szarej,czarnej, brązowej i złocistej; waga żywa dorosłejmaciorki wynosi około 45 kg, roczna wydajnośćstrzyżna 3 kg, sortym ent...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAOLIN

  KAOLIN, g l in k a p o r c e la n o w a — m inerałilasty barwy białej, pow stał przy wietrzeniuglinokrzemianów; w niewielkich ilościach znajdujesię w glebach, szczególnie bielicow ych; m astosunkow o m ałą w artość rolniczą; w stanieczystym w większych ilościach rzad k o występuje;z kaolinu produkuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAOLINIT

  KAOLINIT — m inerał ilasty złożony z glinu,krzemu, tlenu i w o d o ru ; głów ny składnik większościglin. Jego nazw a pochodzi z C hin (K au-Ling — wysoka góra). Jest to b ard zo ważnyminerał ilasty. W glebach w ystępuje on przew ażniew postaci koloidalnej, dzięki czem u m a o n zdolnośćzatrzym ywania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPAR

  KAPAR — słój ze szkła półprzezroczystego,stanowiący opakow anie różnych rodzajów p ro duktów,zwłaszcza konserw ow ocow ych i w arzywnych;pojem ność 0,5, 0,75 i 1 1; m a wieczkometalowe z uszczelką gum ow ą, którym zam yka sięsłoje na zam ykarce. K ap ary są słojam i m ałoestetycznymi, tru d n y m i d...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPŁON

  KAPŁON — kastrowany kogut odznaczającysię dużą skłonnością do opasu wskutek zaham owaniawydzielania hormonów rozrodczych. Kapłonienie(kastrowanie) kogutów ras lekkich(leghorny) przeprowadza się w wieku 8—10 tygodni;kogutów ras ogólnoużytkowych w wieku12—16 tygodni. Rozróżnia się trzy metody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kand

  Kand — specjalny, dość tw ardy pokarm dlapszczół, przyrządzony z miałkiego cukru i roztopionegomiodu, stosowany w razie koniecznościdokarmiania zimą jak o pokarm dla przetrzym ywanychmatek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kandela

  Kandela — jednostka natężenia źródła św iatła;jedna sześćdziesiąta część natężenia św iatławysyłanego w kierunku prostopadłym przez p o wierzchnięI cm 2 ciała doskonale czarnego w tem -paturze krzepnięcia platyny (1769°C|.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt

Do góry