Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KRZYWICA

  KRZYWICA — choroba młodych, rosnącychjeszcze zwierząt, spowodowana brakiem w organizmie—►witaminy D oraz niehigienicznymiwarunkami utrzymania. Najczęściej występujeu odstawionych od matki prosiąt, karmionychjednostronnie odpadkami kuchennymi i u psów;u zwierząt chorych pojawiają się kurcze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIOMOCZ

  KRWIOMOCZ — objaw choroby polegającyna tym. że w moczu zwierzęcia pojawia się domieszkakrwi; występuje u zwierząt najczęściejprzy -^leptospirozie i — piroplazmozle (u bydła);poza tym krwiomocz może występować w chorobachnerek, pęcherza moczowego lub cewkimoczowej, a u samic — także narządów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROKOSZ BARWIERSKI

  KROKOSZ BARWIERSKI (Canhowus tinctorlus)— jednoroczna roślina z rodziny złożonych(Compositae); uprawiano go kiedyś w Polscejako roślinę barwnikową oraz jako oleistą,nasiona bowiem zawierają 17—24% oleju, którytłoczony z nasion łuszczonych nadaje się do spożycia,a z nie łuszczonych — do celów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSEROMORFIZM

  KSEROMORFIZM — przystosow anie budowyroślin do życia w suchym środow isku (klimacie,gkbie); jednym z o b j a w ó w kserom orfizm u jestzmniejszenie powierzchni liści, co powoduje ograniczeniestrat wody z rośliny, gdyż liście są głównymorganem transpiracji (parow ania wody);często przekształcają się one...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIONOŚNE NACZYNIA

  KRWIONOŚNE NACZYNIA — cienkie przewodyo różnej średnicy, tworzące sieć naczyniowąukładu krwionośnego; ze względu na kierunekprzepływania krwi (od serca, do serca) rozróżniasię naczynia tętnicze (tętnice) oraz naczyniażylne (żyły). W tętnicach utleniona krew płyniez serc3 w kierunku obwodu ciała...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROKIEW

  KROKIEW — belka dźwigająca bezpośredniopokrycie dachu, ustawiona prostopadle do okapu.W budowlach o małej rozpiętości krokwiestanowią często jedyną konstrukcję nośną dachujednospadowego. W innych rozwiązaniachkrokwie mogą wchodzić w skład więzarów dachowychlub tylko podtrzymywać pokrycie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCIE

  KUCIE — rodzaj obróbki plastycznej metali,polegającej na zmianie kształtu przekuwanegomateriału; kucie może się odbywać na gorąco lubna zimno, może być wykonywane ręcznie lubmechanicznie za pomocą młotów mechanicznychlub pneumatycznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOZIERADKA pospolita

  KOZIERADKA pospolita (Trigonella foenumgraecum) — roślina jednoroczna z rodziny motylkowatych(Papilionaceae); upraw iana dla celówleczniczych. Surowcem są dojrzałe nasiona*używane w weterynarii i medycynie; poza tyn>dodawane są do pasz, zwłaszcza dla tuczników.Kozieradkę rozm naża się z nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzenionóżki

  Korzenionóżki (Rhizopoda) — grom adapierwotniaków różnych pod względem kształtui budowy, odznaczających się w łaściw ością wytwarzaniaplazm atycznych w yrostków — nibynóźek,służących do przesuw ania ciała. N ibynóżkimogą być w ysuw ane w ró żnych m iejscach,skutkiem czego kształt ciała ulega...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozioł

  Kozioł— 1) dorosły samiec dziko żyjącychgatunków zwierząt z rodzaju C apra. podrodzinypustorożców. Kozły ras kulturalnych osiągajądojrzałość płciową około 7—8 m iesiąca życia.2) pomocnicza część rusztow ania m urarskiego(zwana też k o b y ł k ą ) . N orm alna wysokośćkozła niskiego — 1,20...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt

Do góry