Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MIKROSKOP

  MIKROSKOP — przyrząd do wytwarzania dużychobrazów bardzo małych przedmiotów, czyliwytwarzania silnie powiększonych obrazów drobnychprzedmiotów; wielkość powiększania przezmikroskop obrazów przedmiotów (około 1000 razy)jest ograniczona przez tzw. zdolność rozpoznawczą(rozdzielczą) mikroskopu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKLASZEWSKI Sławomir

  MIKLASZEWSKI Sławomir (1875—1949) _wybitny gleboznawca polski, profesor SzkołyGłównej Gospodarstwa Wiejskiego, zwolennikgenetycznej szkoły gleboznawstwa, stworzył podwalinygleboznawstwa w Polsce; wprowadzi?profilowe badania gleby ujmujące wszystkie procesyfizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzącew glebie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MH

  MH (—szyfr) — hydrazyd kw asu maleinowego;użyty w postaci roztw orów soli, np. sodowejlub aminowej, jest doskonałym -> herbicydemtypu regulatorów w zrostu; zastosow any w odpowiednimstężeniu może zaham ow ać czasowowzrost roślin, np. traw (chemiczne „strzyżenie”trawników), krzewów itp .; użyty d o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MINERAŁ

  MINERAŁ — pierwiastek lub związek chemicznywystępujący w postaci stałej, przeważniekrystalicznej; powstaje w przyrodzie bez współudziałuczłowieka; wchodzi w skład skał, którestanowią główny składnik skom py ziemskiej;minerałami są: węgiel, złoto, grafit, siarka, kwarc,marmur i wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA

  MIKROBIOLOGIA — nauka o budowie iczynnościach życiowych różnych drobnoustrojów,o sposobach zwalczania form szkodli wych i wykorzystaniaform pożytecznych dla człowieka; dzielisię na: mikrobiologię l e k a r s k ą , zajmującąsię drobnoustrojami chorobotwórczymi i metodamiich zwalczania; mikrobiologię r o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIAZGA

  MIAZGA, kom blum — tkanka twórcza roilinskładająca się z komórek cienkościennych, szybkodzielących się; u roślin dwuliściennych występujew korzeniu między drewnem a łykiem, u roślinjcdnoliściennych w korzeniu jej nie ma. W łodygachroślin dwuliściennych występuje między poszczególnymiwiązkami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROEKSTERIER

  MIKROEKSTERIER — w zootechnice budowahistologiczna i cytologiczna organizmu zwierzątdomowych rozpatrywana w związku z ich —> użytkowością.Jednym z pierwszych badaczy zajmującychsię mikroeksterierem był polski uczony —prof. Karol Malsburg z Dublan, który w wynikubadań nad wielkością przekroju komórek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOFILE

  MEZOFILE — mikroorganizmy rozwijające sięw temperaturze od 20 do 45°; optimum dla ichrozwoju wynosi około 30°. Bakterie chorobotwórczenależące do tej grupy rozwijają sięnajlepiej w temperaturze od 32 do 37°.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METR

  METR — jednostka długości, określana pierwotniejako dziesięciomilionowa część ćwiartkipołudnika ziemskiego przechodzącego przezParyż. W 1889 r. na Pierwszej Generalnej KonferencjiMiar za międzynarodowy prototypmetra uznano odległość między dwiema głównymikreskami znajdującymi się na wzorcu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METRYCZNY SYSTEM MIAR

  METRYCZNY SYSTEM MIAR — system porównywaniawielkości oparty na trzech podstawowychjednostkach miar: metr (m) —dla długości, kilogram (kg) — dla masy, i sekunda(sek.) — dla czasu. Jednostki wtórnetworzy się jako umowne części lub wielokrotnościjednostek głównych. W systemie metrycznymstosuje się na ogół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry