Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ODMIANOWE CECHY rozpoznawcze

  ODMIANOWE CECHY rozpoznawcze — cechy botaniczne, morfologiczne lubanatomiczne, pozwalające na określenie alboodróżnienie poszczególnych odmian rolniczychj warzywnych. Są to cechy nie podlegające,lub podlegające tylko w małym stopniu, zmiennościpod wpływem warunków zewnętrznych,np. barwa kiełków, barwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODLEŻENIE SIĘ ROLI

  ODLEŻENIE SIĘ ROLI — powolne osiadaniewarstwy ornej. Po orce pom iędzy skibam i pozostająpuste przestrzenie, a ponadto zoranarola nie jest należycie zw arta z podglebiem.W czasie suszy rola osiada wolno, natomiastdeszcze przyśpieszają osiadanie; postępuje onowolniej na glebach ciężkich niż na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmianoznastwo

  Odmianoznastwo — nauka o botanicznych(morfologicznych) i gospodarczych(fizjologicznych) właściwościach odmian roślinuprawnych. D o odmianoznawstwa należy równieżopracowywanie metod służących do oznaczaniaodmian i dokonywanie dokładnego opisu odmianw celu ustalania tożsamości i czystości odmianowejprzy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODLEŻYNY

  ODLEŻYNY — zmiany w skórze zwierząt zmuszonychdo przebywania przez dłuższy czasw pozycji leżącej; wskutek długotrwałego uciskui niedokrwienia występują otarcia skóry, a następniejej obumarcie — najczęściej w okolicystawów kończyn, guzów biodrowych i oczu(na skórze pokrywającej łuki jarzmowe);...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłogi

  Odłogi — ziemie orne albo użytki zielonenie uprawiane przez szereg lat. Odłogowaniestosowano dawniej jako zabieg uprawowy w systemieodłogowym w celu przywrócenia zyznotaglebie; obecnie stosowanie odłogów dowodzi złegoużytkowania ziemi. Odtwarzanie żyzności glebyw odłogach następuje bardzo powoli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odma

  Odma — obecność powietrza w jamie opłucnejwskutek uszkodzenia ściany klatki piersiowejalbo płuca. Normalnie ciśnienie pow ietrza w jamieopłucnej jest nieco mniejsze od ciśnienia atmosferycznego,dzięki czemu płuca mogą zwiększaćswoją objętość i ściśle przylegają do ścian klatkipiersiowej; po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANA

  ODMIANA — w zootechnice grupa zwierzątw obrębie rasy, które odznaczają się pewnymiwspólnymi cechami, różniącymi je od innychnależących do tej samej rasy; cechy te nie sąjednak na tyle silnie zaznaczone, aby grupętakich zwierząt m ożna było uznać za odrębnąrasę. np.odmiany polskiego bydła...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODKUWKA

  ODKUWKA — półwyrób metalowy uzyskanyw wyniku kucia; odkuwki otrzymuje się przezkucie swobodne w prasach młotami albo kuciematrycowe.K u c i e s w o b o d n e stosowane jest do przedmiotówo prostych kształtach i może obejmowaćnastępujące zabiegi podstawowe: spęczanie, wydłużanie,przebijanie, cięcie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODCHYLENIE dopuszczalne

  ODCHYLENIE dopuszczalne — dopuszczalnagranica błędu w wynikach dwóchanaliz, czyli różnica między wynikami dwóchrównoległych prób, k tórą przyjmuje się jako dopuszczalną,tj. nie wymagającą powtórzenia analiz(-^nasion analiza).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbijanie się gazów

  Odbijanie się gazów — odruch pow tarzającysię u przeżuwaczy 17—20 razy na godzinę.Gazy wytwarzane stale w wyniku fermentacjibakteryjnej gromadzą się w żwaczu przeżuwaczy,uciskają na jego ściany i powodująodruchowe otwarcie wpustu żołądka oraz rozszerzenieprzełyku, co umożliwia wydalanie ichprzez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt

Do góry