Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WARSTWA PODORNA

  WARSTWA PODORNA — warstwa gleby leżącapod warstwą orną odwracaną pługiem podczasorki; za pomocą pogłębiacza spulchnia sięwarstwę podorną powodując lepsze jej przewietrzenie,zwiększenie pojemności wodnej, a jednocześnieułatwia się przenikanie do niej korzeni roślin.Warstwę podorną należy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWA UPRAWNA

  WARSTWA UPRAWNA — warstwa gleby,którą rolnik uprawia różnymi narzędziami; niejest więc tym samym, co warstwa orna i czasamigrubość jej można zwiększyć, np. gdy się stosujepogłębiacz w celu spulchnienia warstwy podomej.Głębokość w. u. ma duży wpływ na rozwój systemukorzeniowego i plony roślin;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWICE

  WARSTWICE, p o z iom ic e , izohipsy — liniekrzywe, które łączą na mapach topograficznychlub na planach punkty terenu leżące na jednakowejwysokości nad przyjętym poziomem umownym;na mapach topograficznych warstwicewskazują wysokość terenu nad poziomem morza.Warstwice ułatwiają orientowanie się w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAKUOLA

  WAKUOLA , wodniczka — wyodrębnionypęcherzyk płynu w plazmie komórkowej; wakuolekomórki roślinnej zawierają sok komórkowy;u niektórych zwierząt spełniają pewne czynności,np. u wymoczków w a k u o l e t ę tni ą -c e zawierają napływające z cytoplazmy produktyprzemiany materii, które wydalają na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALEC OSIOWY

  WALEC OSIOWY — środkowa część łodygii korzenia u roślin; zadaniem jej jest magazynowanie(w tkance miękiszowej) i rozprowadzaniesubstancji pokarmowych i wody za pomocątkanki przewodzącej. Zasadniczymi częściamiskładowymi walca osiowego są: o k o I n i c a,czyli perycykl (najbardziej zewnętrzna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWANIE LASU

  UŻYTKOWANIE LASU — pozyskiwanie płodówleśnych, głównie drewna, zgodnie z wymaganiamihodowli i ochrony lasu; pozyskiwanie drewnanazywa się użytkowaniem głównym. Inne produktyleśne, jak żywica, kora garbarska, ziołalecznicze, owoce i jagody, grzyby itd. objęte sątzw. użytkowaniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANAD

  WANAD (V ) — pierwiastek metaliczny, wystę.puje w wielu minerałach, stosowany jest jako dodatekw stalach stopowych dla polepszenia ichwłaściwości (twardości, odporności na wysokietemperatury); wanad utrudnia przegrzanie stali,nadaje jej strukturę drobnoziarnistą i podwyższatemperaturę odpuszczania (-►...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWANIE ZWIERZĄT

  UŻYTKOWANIE ZWIERZĄT — w zootechnicezabiegi mające na celu bezpośrednie pozyskiwaniekorzyści od zwierząt domowych; rozróżniasię: użytkowanie mleczne, użytkowanie strzyżne,użytkowanie robocze, użytkowanie rozpłodowei inne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAPIENIE

  WAPIENIE — skały osadowe zbudowane z węglanuwapnia (GaCO*) z mniejszą lub większąilością różnych domieszek, jak glina, ił, piasek;czyste wapienie (marmur, czysta kreda) występująrzadko; większość z nich powstała wskutek nagromadzeniasię szczątków zwierząt i roślin, któreżyły i obumierały w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWOŚĆ

  UŻYTKOWOŚĆ — w zootechnice zdolnośćzwierząt do dawania określonych korzyści człowiekowi;rozróżnia się: u ż y t k o w o ś ć be z po ś r e d n i ą , będącą bezpośrednim celem hodowlidanego gatunku, oraz u ż y t k o w o ś ćp o ś r e d n i ą , która nie jest celem, lecz stanowiśrodek do jego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt

Do góry