Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są konsekwencje braku wczesnej i fachowej pomocy psychopedagogicznej?

  Jedną z najpoważniejszych tego konsekwencji jest powstawanie wtórnych zaburzeń emocjonalnych i groźba neurotycznego rozwoju osobowości na skutek wieloletnich niepowodzeń szkolnych (Spionek 1965; Bogdanowicz 2003). Inną konsekwencją drogą radzenia sobie ze stresem jest obniżenie motywacji i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega specyfika terapii dziecka?

  Cechy psychiki dziecięcej i jego sytuacji życiowej powodują, że:

  a) dziecko nie zdaje sobie s p r a w y ze swoich trudności i dysfunkcji rozwojowych, dlatego nie przychodzi na terapię z własnej inicjatywy i nie wykazujc chęci zmiany swojego zachowania np. usprawnienia funkcji, opanowania umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega rola pedagoga w diagnozowaniu wielospecjalistycznym?

  Jak już wspomniano, pełna diagnoza jest efektem współdziałania zespołu specjalistów. Należy podkreślić tu rolę nauczyciela. On pierwszy powinien dostrzec dziecko, które wymaga pomocy, ponieważ jest do tego fachowo przygotowany. Rodzice bywają mniej obiektywni i najczęściej nie posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie stosuje się terminy wobec różnych form terapii?

  Ze względu na ogólne cele oddziaływania terapeutycznego możemy wyróżnić:

  a) rehabilitację, czyli usprawnianie zaburzonych funkcji w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, zapewnienie dziecku odpowiedniego do wieku i możliwości poziomu sprawności i wykształcenia;

  b) rewalidację, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie grupy metod wyróżnia się wśród metod diagnostycznych i jaką rolę odgrywają one w diagnozie?

  W psychologii do poznawania dziecka, oceny jego rozwoju i zachowania służą metody diagnostyczne, które można zaliczyć do dwóch głównych grup. Są to:

  a)    m e t o d y kliniczne obserwacja, wywiad, rozmowa z dzieckiem, analiza wytworów i dokumentów, które pozwalają na postawienie hipotez odnośnie do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie cele ma terapia dziecięca?

  Ogólnym celem oddziaływań terapeutycznych jest stworzenie dziecku z zaburzeniami rozwoju optymalnych możliwości kształtowania tych cech osobowości oraz funkcji, dzięki którym może ono dobrze funkcjonować w rodzinie oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne, zapewniające powodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzują się metody kliniczne?

  Obserwację prowadzi psycholog w czasie różnorodnych kontaktów z dzieckiem. Obserwacja występuje zawsze jako nieodłączny element towarzyszący innym metodom, np. rozwiązywaniu zadań testowych. Dostarcza bardzo bogatego i cennego materiału klinicznego, który pomaga zinterpretować ilościowe dane uzyskane...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak organizuje się terapię - jakie są formy, rodzaje i warunki prowadzenia terapii?

  P o d s t a w y p r a w n e prowadzenia terapii wobec dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa (0-3 roku życia) zawarte są w przepisach Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Objęcie opieką dzieci starszych regulują przepisy resortów zdrowia i oświaty - głównie Ministerstwa Edukacji Narodowej i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób metody eksperymentalne weryfikują hipotezy diagnostyczne?

  Weryfikację hipotez diagnostycznych przeprowadza psycholog za pomocą eksperymentu klinicznego i testów. Spośród różnego rodzaju eksperymentów psychologicznych w badaniu dzieci stosuje się eksperyment diagnostyczny nie standaryzowany. Ma on charakter eksperymentu naturalnego, jest bowiem prowadzony w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy skuteczność oddziaływania terapeutycznego?

  S k u t e e z u o ś ć profilaktyki i terapii zależy od wielu czynników:

  1.    nauczyciela-terapeuty: jego osobowości, wiedzy i doświadczenia praktycznego. postawy wobec dziecka i jego problemów, umiejętności współpracy;

  2.    dziecka:

  a) jego możliwości intelektualnych im lepsze, tym łatwiej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt

Do góry