Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak należy analizować związki pomiędzy czynnikami patogennymi oraz ich konsekwencjami? Jak odróżnić zaburzenia pierwotne i wtórne?

  Rozpatrując patomechanizm należy ustalić rodzaj, stopień, zakres zaburzeń. Wskazać zaburzenia dominujące i współistniejące. Konieczne jest dokonanie analizy związków współistnienia i związków p r z y c z y nowo-skutk o w y c h między czynnikami patogennymi, zaburzeniami i ich konsekwencjami...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin mowa?

  Psychologowie nic dokonują wyraźnego oddzielenia j ę z y k a, jako systemu będącego narzędziem komunikowania między ludźmi od mowy jako konkretnych aktów użycia języka. Można przyjąć, że mowa oznacza porozumiewanie się językowe (mówienie i rozumienie) uczestników konkretnego werbalnego aktu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega mechanizm błędnego koła i mechanizm spirali w procesie patologizacji zachowania dziecka?

  Czynnik patogenny (np. uraz psychiczny) może wywołać objawy zaburzeń, takie jak jąkanie. Jeśli owo jąkanie wytwarza sytuacje trudne, które zwrotnic działają na dziecko stresowe, a więc patogennie (np. koledzy śmieją się, nauczyciel niecierpliwi się), jest ono przyczyną dalszego występowania tych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kompetencja komunikacyjna?

  Według N. Chomsky’ego warunkiem użycia języka (performance linguistic), czyli jego realizacji, jest kompetencja językowa. Konkretny akt mówienia jest ściśle zależny od wielu czynników, takich jak: pamięć, uwaga, myślenie, zainteresowania, emocje. Takie rozumienie konkretnego użycia języka było...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi podstawę interpretowania patomechanizmu zaburzeń?

  Osobnym zagadnieniem jest wyjaśnianie natury związków przyczynowo-skutkowych, jakie zachodzą pomiędzy czynnikami patogennymi oraz między nimi a zaburzeniami. Chodzi tu o interpretację mechanizmów zaburzeń zachowania, ze wskazaniem roli czynników biologicznych i psychologicznych. Interpretacja ta powinna...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy rodzaj i rozmiar zaburzeń?

  Analizując przypadki, w których rozwój psychomotoryczny przebiega nieprawidłowo, znajdujemy zazwyczaj w wywiadzie informacje o działaniu c zy n -n ików patogennych, zarówno biologicznych, jak i społecznych. Rodzaj czynnika patogennego nie przesądza o jego skutkach, a więc o rodzaju, głębokości czy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak należy rozumieć termin język?

  Język można rozpatrywać z wielu różnych punktów widzenia: filozoficznego (np. L. Wittgenstein), językoznawczego (np. R. Jakobson), psychologicznego (np. W. Wundt) czy semiotycznego (np. U. Eco) - szereg informacji na ten temat zawiera praca I. Kurcz (1976). Chcąc wyjaśnić znaczenie terminu język...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego dotyczy prawo tła i prawo torowania drogi w patomechanizmie dysleksji?

  Rozpatrując patoniechanizm zaburzeń uwarunkowanych działaniem kilku czynników, H. Spionek (1965) objaśnia prawo torowania drogi. Dotyczy ono zmniejszania się odporności układu nerwowego pod wpływem uprzedniego „torującego” działania niekorzystnych czynników.

  Na przykład wstrząs mózgu jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie przyczyny zaburzeń rozwoju psychomotorycznego zaliczamy do przyczyn społecznych?

  Psychologia głównie interesuje się tymi uwarunkowaniami zaburzeń rozwoju i zachowania, które są skutkiem niekorzystnych oddziaływań środowiskowych: psychologicznych i społecznych. Przyczyny, które za H. Spionek (1965) nazywamy tu w sposób uproszczony przyczynami społecznymi, tkwią przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie rodzaje sytuacji zaliczamy do sytuacji trudnych i jaki mają one wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka?

  Zarówno w środowisku rodzinnym, przedszkolnym, jak i rówieśniczym dziecko może znaleźć się w sytuacji trudnej, t/n. w sytuacji, w której została naruszona równowaga pomiędzy poziomem trudności zadania, możliwościami dziecka i zewnętrznymi warunkami realizacji zadania. Dochodzi wówczas do zakłócenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 885

  praca w formacie txt

Do góry