Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej a systemami funkcjonującymi w innych krajach?

  W wielu krajach systemy pomocy dzieciom z zaburzeniami mowy są podobne. Właściwie różnią się one jedynie pod względem organizacyjnym, prawnym bądź kwestią kształcenia kadr. W poszczególnych krajach główny ciężar opieki logopedycznej spoczywa na:

  a)    poradniach specjalistycznych (m.in. w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /7 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój składni wypowiedzeń dziecięcych?

  W końcu 3 roku życia w wypowiedziach dzieci pojawiają się zdania rozwinięte, w których dziecko rozbudowuje podstawowy schemat zdania pojedynczego, dodając kolejno nowe elementy. Dziecko wzbogaca więc zdanie o przydaw-ki, okoliczniki i dokonuje przekształcenia zdań oznajmujących na struktury przeczące...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy: opieka logopedyczna, system opieki logopedycznej, determinanty opieki logopedycznej?

  Opieka logopedyczna obejmuje wszelkie działania profilaktyczne, diagnostyczno, terapeutyczne, instruktażowe oraz popularyzatorskie, zmierzające do zapobiegania, ograniczania czy usuwania zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania się oraz do łagodzenia ich skutków i to zarówno w wymiarze jednostkowym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy przy tworzeniu obecnego systemu opieki logopedycznej skorzystano z doświadczeń prekursorów polskiej logopedii?

  Analizę systemu opieki logopedycznej w Polsce należałoby rozpocząć od tego, co G. Demo Iowa nazywa tradycjami rodzimymi, ponieważ jak słusznie zauważa la autorka - źródło owo okazuje się bardzo bogate. Jej zdaniem, studia historyczne wykazują, że „niektóre problemy, nad których rozwiązaniem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie założenia leżą u podstaw modelu pełnej opieki logopedycznej?

  Idea ta opiera się na założeniu, że pomiędzy wysoce wykwalifikowanym logopedą a rodzicami dziecka z zaburzeniami mowy istnieje dodatkowe ogniwo, tj. odpowiednio przygotowany do udziału w terapii logopedycznej nauczyciel. Model ten zakłada rozłożenie zadań związanych z opieką logopedyczną na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zorganizowany polski system opieki logopedycznej?

  Polski system opieki logopedycznej opiera się głównie na działalności poradni pedagogiczno-psychologicznych, w których zatrudnia się absolwentów podyplomowych studiów logopedycznych. Dla dzieci z wadami mowy nie istnieją u nas specjalne szkoły ani specjalne klasy przy szkołach normalnych, jak to ma...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki wpływają na rozwój mowy?

  Na rozwój mowy wpływ ma wiele czynników (Jurkowski 1975). Są to: prawidłowy rozwój psychomotoryczny, co wynika z właściwości układu nerwowego, braku defektów sensoryczno-motorycznych, szczególnie narządów mowy i słuchu;

  ogólny poziom intelektualny dzieci inteligentniejsze wcześniej zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się fleksyjny system języka dziecka?

  W przyswajaniu wiedzy syntaktycznej ważną rolę odgrywa semantyka. Dziecko musi znaleźć odpowiednie środki syntaktyczne, aby wyrazić coraz bardziej złożone relacje semantyczne. Relacje te występują już na poziomie dwuwyrazowym i są to role tematyczne, jakie przyjmują wyrazy w zdaniu. Obligatoryjne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są etapy w rozwoju mowy dziecka?

  Periodyzacja mowy przyjęta w polskiej logopedii wyróżnia cztery okresy: melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecięcej (L. Kaczmarek 1953). M. Przełącznikową (1967) charakteryzuje rozwój mowy w dwu etapach. Pierwszy etap, obejmujący okres melodii, określa jako wstępną i przygotowawczą fazę...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są wokalne formy zachowań przedwerbalnych?

  Dziecko od urodzenia wydaje różne dźwięki. Pierwszym z nich jest krzyk, potem pojawiają się takie formy, jak mlaskanie, cmokanie, które przygotowują do wydawania dźwięków mowy, usprawniając współdziałanie układu oddechowego i artykulacyjnego. Już w 1- 2 miesiącu życia pojawiają się prozodycznc...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 806

  praca w formacie txt

Do góry