Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lingwistyczne, biomedyczne i psychologiczne ujęcie mowy

  Większość terminów i pojęć wyjaśnianych w tej części opracowania szczegółowo została omówiona w rozdziałach I, 2 i 5, poświęconych lingwistycznym, medycznym i psychologicznym podstawom, których znajomość jesl niezbędna do studiowania logopedii.

  Ze względu na to, że komunikacja językowa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest i co warunkuje porozumienie?

  Nadrzędną funkcją mowy jest funkcja komunikacyjna. Od tego czy funkcja ta pojawi się w odpowiednim czasie zależy jak szybko dziecko opanuje najwyżsic poziomy rozwoju intelektualnego i społecznego.

  Porozumiewanie się językowe stanowi określony typ zachowania, którym -według S. Grabiasa - jest każdy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin mowa i jakie są składniki mowy?

  •    Mowa - według T. Milewskiego (1975) to dźwiękowe porozumiewanie się dwóch osób, w którym jedna drugą o czymś powiadamia.

  •    Z kolei M. Maruszewski (1970) uważa, że mowa stanowi zespół czynności składających się na procesy porozumiewania się za pomocą języka, który jest podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /9 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest zakres zainteresowań i przedmiot badań logopedii?

  Jak ustalono wśród autorów nie ma zgodności na temat przedmiotu badań logopedii. Jednym z głównych przeciwników lansowanego od lat stanowiska, że przedmiotem logopedii jest mowa - jest S. Grabias. Zagadnieniami komunikacji językowej interesuje się bowiem wiele dyscyplin naukowych i to właśnie zdaniem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /13 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy: komunikacja językowa, kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna i kompetencja kulturowa?

  Zachowania językowe (mowa), rozumiane jako byt biologiczny, psychologiczny i społeczny jednocześnie, można utożsamiać z komunikacją języków ą. „Aby człowiek mógł bez przeszkód uczestniczyć w komunikacji językowej, musi jak pisze S. Grab i as (1997 b, 30) - mieć do dyspozycji pewnego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie specjalności wyróżnia się w logopedii?

  Przyjmujemy, że zakres logopedii teoretycznej jest zgodny z pojęciem teorii logopedii, wyróżnionej przez S. Grabiasa, podobnie jak zakres logopedii stosowanej, nazywanej przez niego praktyką logopedyczną (zob. s. 319). Zdaniem tego autora „teoria logopedii winna rozwijać refleksję w kierunku diagnostyki...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak w świetle statystyk przedstawia się stan mowy dzieci polskich?

  Pomimo stworzenia na początku lal siedemdziesiątych zorganizowanego systemu opieki logopedycznej i kształcenia coraz większej liczby specjalistów, wśród polskich dzieci obserwuje się (utrzymujący się na podobnym poziomie od prawie czterdziestu lal) wysoki wskaźnik zaburzeń mowy.

  Uwzględniając...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawia się stan i jakie są perspektywy opieki logopedycznej w Polsce?

  Z lektury wytycznych i zarządzeń wydawanych w ciągu ostatnich kilkudzic-sięcioleci przez resort oświaty oraz z licznych opracowań L. Kaczmarka, G. De-melowej i G. Jastrzębowskiej (zob. literatura), poświęconych organizacji i funkcjonowaniu modelu opieki logopedycznej wynika, że obowiązek opieki nad...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /12 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot, zakres zainteresowań i miejsce logopedii wśród innych nauk

  Polska logopedia do końca lal osiemdziesiątych, ze względu na utrudnione kontakty zewnętrzne i ograniczony przepływ informacji, poza wykorzystywaniem własnego dorobku wzorowała się głównie na logopedii radzieckiej, czeskiej i wschodnioniemieckiej.

  Konsekwencją tego było stosowanie - niejednokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest miejsce logopedii wśród innych nauk?

  Logopedia (gr. lógos - ‘słowo, mowa’; pa i Je i a - ‘wychowanie’; ang. lo-gopedics, logopedia, speech iherapy, speech correction', franc, logopedie, orthophonie; niem. Logopädie, Rehabilitationspädagogik jur Sp rachgeschädigte, Logopedie', łac. logopedia).

  Logopedia jako szeroko w (corii i praktyce uprawiana...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /10 878

  praca w formacie txt

Do góry