Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak przebiega proces kształtowania się mowy w ontogenezie?

  Wyniki licznych badań potwierdziły, że mowa nic jest umiejętnością wrodzoną. Wprawdzie jej rozwój uwarunkowany jest genetycznie, gdyż zależy od właściwości wrodzonych organizmu człowieka, jednakże wykształcanie się kompetencji i umysłowych sprawności realizacyjnych nie jest możliwe bez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /17 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega różnica między wadą wymowy a błędem wymowy?

  Przy wadzie wymowy najczęściej nie ma warunków do prawidłowej wymowy (nieprawidłowa budowa bądź niepełna sprawność narządów mowy czy słuchu) i zazwyczaj człowiek na świadomość zaburzenia. Natomiast przy błędzie wymowy istnieją wszelkie podstawy, by mówić prawidłowo, jednakże na skutek braku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami mowy a błędami językowymi?

  S. Grabias (1997, 30) uważa, że „różnica między obydwoma pojęciami jesi subtelna. W obydwu wypadkach mamy do czynienia z odstępstwami od norm językowych i komunikacyjnych. Jednakże pojęcie zaburzenia należy wiązać z niemożnością realizacji prawidłowej. Zaburzenie jest zawsze jedynym możliwym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie etapy wyróżnia się w procesie kształtowania i rozwoju mowy?

  Rozwój mowy (językowej sprawności systemowej) trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębnia się pewne okresy. Według L. Kaczmarka (1966) podział ten opiera się na rozwoju formy wypowiedzi dziecka. Czas trwania owych okresów w odniesieniu do normalnie rozwijającego się dziecka można sprecyzować...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zjawiska zalicza się do wad mowy?

  Wada mowy jest terminem węższym, o mniejszym zakresie znaczeniowym niż zaburzenie mowy. Zaburzenie mowy może być wywołane zarówno czynnikiem biologicznym, jak i psychospołecznym, natomiast wada mowy jest spowodowana wyłącznie czynnikiem biologicznym. W praktyce jednak nie przestrzega się tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem umysłowych sprawności realizacyjnych?

  Sprawność języków a dotyczy zarówno rozumienia, jak i mówienia, i stanowi ona wypadkową czterech umiejętności, a więc językowej sprawności systemowej, społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej (Grabias 1986). Pierwsza z nich, czyli sprawność systemowa, związana jest z kompetencją językową, a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /5 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zadania logopedii oraz realizujących je nauczycieli i logopedów?

  Zadaniem logopedii teoretycznej jest integrowanie i wskazywanie możliwości wykorzystania w praktyce wyników badań poświęconych komunikacji językowej i jej zaburzeniom, prowadzonych w ramach różnych dyscyplin naukowych. Zadaniem tejże dziedziny jest też wypracowanie metod i narzędzi służących...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają pojęcia: nadawanie, odbiór, ekspresja mowy, percepcja mowy?

  Analizę mowy z perspektywy biologicznej rozpocznijmy od wyjaśnienia pojęć zachowanie i odbiór, którymi określa się czynności mowy. W szerokim znaczeniu terminy te odnoszą się:

  •    nadawanie - do czynności aparatu wykonawczego mowy (który obejmuje mięśnie warg, języka, podniebienia, krtani oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest związek logopedii z innymi dziedzinami wiedzy?

  Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa; mowa w szerokim znaczeniu (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu porozumienie. Inne nauki zajmują się tylko niektórymi aspektami tych zjawisk. Przedmiotem ich badań są albo poszczególne składniki mowy, to jest język...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od jakich struktur organizmu człowieka zależą czynności nadawania i odbioru mowy?

  Mowa jest złożoną czynnością psychiczną i w jej powstawaniu bierze udział wiele struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno centralnie, jak i na obwodzie. Czynność t;i zależy od stanu aparatu wykonawczego mowy, który jest niezbędny do prawidłowej artykulacji, od aparatu odbiorczego, warunkującego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /15 315

  praca w formacie txt

Do góry