Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co oznacza termin rotacyzm i jakie są sposoby realizacji głoski r?

  R o t a c y z m (łac. rhotąćismus; syn. reranic) jest to nieprawidłowa wymowa głoski r. Wyróżniamy trzy formy wadliwej realizacji tej głoski:

  1.    deformacja (rotacyzm właściwy)- tworzenie dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym danego języka. Na skutek zmiany miejsca artykulacji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wady wymowy zalicza się do dyslalii?

  Do określania ogółu form wadliwych sposobów wymowy poszczególnych głosek coraz częściej wykorzystuje się system pojęć stworzony przez klasyczną foniatrię. Zgodnie z tym systemem do dyslalii zalicza się następujące wady wymowy:

  • sygmatyzm (łac. sigmatismus), czyli nieprawidłową realizację...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najczęstsze rodzaje rotacyzmu właściwego?

  Rotacyzm właściwy występuje w następujących postaciach:

  •    reranie języczkowe (łac. rhotacismus uvułaris\ syn. rotacyzm języczkowy, rotacyzm uwulamy, r uwularne, r języczkowe), które jest najczęstszą formą rotacyzmu. Drgania wykonywane są przez języczek znajdujący się na końcu podniebienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie formy realizacji dźwięków wyróżnia się w dyslalii?

  Z foniatrii wywodzi się również trójczłonowy podział wad wymowy, uwzględniający podstawowe sposoby realizacji dźwięków: mogilalia (której odpowiada lingwistyczny termin elizja). paralalia (substytucja) i deformacja (zniekształcenie dźwięku). Zdaniem J. T. Kani (1982). do tych form można sprowadzić...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki mogą wpływać na powstawanie rotacyzmu?

  1.    Nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych:

  - głównie języka, który może być zbyt duży, zbyt gruby, lub mieć ograniczoną sprawność na skutek zbyt krótkiego wędzidełka podjęzykowego,

  anomalie podniebienia twardego - podniebienie gotyckie (podniebienie zbyt mocno wysklepione, zbyt...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się dyslalię według kryterium objawowego?

  1. J. T. Kania (1982) opowiadając się za rozpatrywaniem wad wymowy na tle procesu kształtowania i rozwoju mowy dziecka, proponuje następujący podział dyslalii, mający charakter klasyfikacji objawowej:

  •    dyslalia głoskowa - badany nic potrafi wypowiedzieć prawidłowo niektórych głosek (np. sz —> s\...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega zjawisko określane jako mowa bezdźwięczna?

  Mowa bezdźwięczna (syn. ubezdźwięcznianie) definiowana jest jako: nieumiejętność realizowania głosek dźwięcznych, zanik lub brak dźwięczności w danym fonemie (Surowaniec 1993);

  -    zaburzenia w realizacji dźwięczności, które polegają na niewymawianiu głosek dźwięcznych (wyjątek stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin sygmatyzm i jakie są sposoby realizacji głosek dentalizowanych?

  Do najczęściej spotykanych zaburzeń artykulacji należy sygmatyzm (łac. sig-matismus; syn. seplenienie, szeplenienie), czyli nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, jednego, dwóch lub wszystkich trzech szeregów (tj. s, z, c, dz\ s, i, ć, dź\ sz, ż, cz, dż). Zaburzeniu może ulec artykulacja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób mogą być realizowane spółgłoski dźwięczne?

  Mowa bezdźwięczna występuje przeważnie w postaci:

  1.    p a r a l a l i i (substytucji dźwięku) zamiast spółgłosek dźwięcznych wymawiane są odpowiednie bezdźwięczne»

  2.    m o g i l a l i i (elizji dźwięku) - opuszczane są odpowiednie głoski dźwięczne,

  3.    de form a cj i spółgłoski...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od jakich czynników zależy obraz kliniczny afazji dziecięcej?

  Zdaniem A. Herzyk (1993, 58, 72), skomplikowany obraz kliniczny afazji dziecięcej, na który składają się czynniki rozwojowe, długotrwałe działanie mechanizmów adaptacyjnych, wtórne zaburzenia innych niż mowa czynności, sprawia trudności w wyodrębnieniu pierwotnych objawów alatycznych i odróżniania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /6 314

  praca w formacie txt

Do góry