Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są objawy giełkotu?

  Nie ma jednolitego stanowiska w sprawie symptomatyki giełkotu. co utrudnia jego rozpoznanie (Tarkowski, Smul 1988). Próbę zweryfikowania podstawowych informacji o tym zaburzeniu mowy podjęli K. O. Louis, A. Hinzman i F. M. Mul (1985). Na podstawie literatury opracowali oni listę symptomów giełkotu, która...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie reakcje towarzyszą niepłynności mówienia?

  Niepłynności mówienia, szczególnie patologicznej, towarzyszą reakcjc: fizjologiczne, psychiczne, społeczne.

  Reakcjc fizjologiczne zlokalizowane są w aparacie: oddechowym, np. oddychanie asymetryczne, skrócenie fazy wydechowej, zwiększona liczba oddechów w jednostce czasu;

  fonacyjnym, np. silne zaciskanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny giełkotu?

  Przyczyny giełkotu nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione. Przypuszcza się, że mogą one mieć cłiarakter dziedziczny, organiczny, neurotyczny lub wieloczyn-nikowy.

  D. A. Weiss (1964) wskazuje głównie na dziedziczne podłoże giełkotu. Uważa, że takie zaburzenia mowy, jak opóźniony rozwój mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje jąkania?

  Istnieje kilka podziałów jąkania. Tradycyjnie dzieli się je na: jąkanie kloniczne, gdzie dominują skurcze kloniczne,

  -    jąkanie toniczne, gdzie dominują skurcze toniczne,

  jąkanie kloniczno-toniczne, gdzie występują skurcze mieszane.

  Skurcze kloniczne lub toniczne mogą lokalizować się w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być przyczyną kappacyzmu i gammacyzmu?

  Przyczyną owych wad wymowy jest:

  -    niska sprawność ruchowa języka (nieharmonijny rozwój sfery słuchowej i ruchowej),

  -    zła praca języka, zwłaszcza jego tylnej części, wynikająca z ograniczonych możliwości fizjologicznych; zamiast wysklepienia się tylnej części języka i zwarcia z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między jąkaniem a giełkotem?

  D. A. Weiss jako pierwsza założyła, że giełkot zwykle poprzedził jąkanie  i utrzymuje się w jego wczesnej fazie. Pojawia się ponownie, gdy jąkanie zmniejsza się. Weiss nie wyjaśnia, w jaki sposób giełkot przechodzi w jąkanie, a jąkanie w giełkot.

  Próbę odpowiedzi na to pytanie przedstawili Z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój jąkania?

  Jąkanie jest zaburzeniem d y n a m i c z n y m, t/n. zmieniającym się w onto-genezie; sytuacyjnym, tzn. występuje w jednych sytuacjach, a nic pojawia się w innych; okresowym, tzn. pojawia się i znika, co dezorientuje otoczenie. Dlatego rozwój jąkania nie jest prostolinijny, lecz przypomina raczej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zjawiska logopedyczne określa się mianem rynolalii i palatolalii?

  R y n o l a l i a (lac. rhinolalia: syn. nosowanic) zachodzi wówczas, gdy głoski nosowe wymawiane są jak głoski ustne i jest to wtedy nosowanic zamknięte (lac. rhinolalia clausa), lub odwrotnie - gdy głoski ustne są wymawiane jak głoski nosowe, tzn. łączą się z rezonansem nosowym, i powstaje nosowanic...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza pojęcie palatolalia?

  Termin palatolalia (syn. dyslalia palatina, mowa podniebienna, rynola-lia, rynofonia, rynizm) jest stosowany do określania sprzężonych zaburzeń mowy, tj. dyslalii (wielorakiej, złożonej) oraz rynolalii (nosowania), występujących w przypadkach rozszczepów podniebienia. Jego łaciński odpowiednik

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny jąkania?

  Trudno jest oddzielić etiologię od patomcchanizmu jąkania. Opracowano wiele teorii próbujących wyjaśnić przyczyny tego zaburzenia mowy, które zostały usystematyzowane w ramach: teorii biologicznych,

  -    teorii psychologicznych.

  -    teorii behawioralnych,

  -    teorii lingwistycznych.

  Neurologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 335

  praca w formacie txt

Do góry