Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

  Opóźnienie rozwoju mowy (mówienia i rozumienia bądź tylko mówienia lub rozumienia) występuje wówczas, gdy proces kształtowania i rozwoju mowy wc wszystkich bądź w niektórych jej aspektach (fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym czy ekspresyjnym) ulega opóźnieniu i przebiega niezgodnie z normą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie techniki stosuje się w terapii logopedycznej?

  Technika oznacza sposób i biegłość wykonywania jakiejś pracy w określonej dziedzinie; to inaczej metoda szczegółowa.

  W obrębie ogólnych metod wyróżnia się szereg technik (metod szczegółowych), które można przyporządkować którejś z pięciu wyżej wymienionych grup.

  •    Do szczegółowych metod...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeprowadza się badania uzupełniające?

  a) W literaturze przedmiotu istnieje wiele sposobów badania sprawności aparatu artykulacyjnego. We wszystkich próbach badania praksji mowy powtarzają się określone elementy, tj, badanie motoryki anykulacyjnej (próby sprawności języka i warg). O sprawności artykulacyjnej języka świadczy wykonanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /16 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku opóźnienia rozwoju mowy?

  Schemat badania logopedycznego zakłada określony lok postępowania diagnostycznego, tj. określenie problemu, sformułowanie hipotez i ich weryfikację.

  Dokonuje się tego na podstawie badań wstępnych, specjalistycznych i podstawowych.

  Szczegółowy sclicmat diagnozowania opóźnienia rozwoju mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody stosuje się w leczeniu i psychoterapii zaburzeń psychicznych?

  Terapia tradycyjnie kojarzy się z leczeniem oraz z powroiem osoby chorej do zdrowia. Niezależnie od światopoglądowych dyskusji na lemal tego co jest zdrowiem, co jest normą społeczną, a ca zachowaniem anormalnym i wymagającym korekcji, przyjmijmy, żc celem terapii jest usunięcie cierpienia i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /5 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak porządkuje się zaburzenia psychiczne w klasyfikacji ICD-10?

  Klasyfikacje medyczne ulegają zmianie co kilka lat, można jednak przyjąć, że są reprezentatywne dla aktualnego stanu wiedzy. Podstawowym kryterium klasyfikacji ICD-10 jesl kryterium opisu choroby. Taki podział ma na celu ujednolicenie często zbyt różnorodnego zbioru pojęć psychopatologicznych w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej

  Przez metodykę diagnozy i terapii logopedycznej należy rozumieć zespól określonych zasad i sposobów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z osobami wykazującymi nieprawidłowości w rozwoju mowy lub mającymi trudności z porozumiewaniem się.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem zaburzeń nerwicowych u dzieci?

  Zaburzenia nerwicowe u dzieci odpowiadają kategoriom F 40 ł- 48. Klasyfikacja ICD-10 ujmuje zaburzenia nerwicowe w podgrupy charakterystyczne dla dorosłych, nie uwzględniając specyfiki wieku dziecięcego, w którym objawy nie są tak wyraźnie rozgraniczone i często mieszają się zc sobą, cechując...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /12 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest diagnoza logopedyczna?

  Diagnoza logopedyczna stanowi określony sposób postępowania badawczego. którego cciem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i palomechanizmu. Objawy ustala się na podstawie danych z obserwacji i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem zaburzeń rozwoju psychicznego (F 80-F 89)?

  W grupie zaburzeń rozwoju psychicznego mieszczą się:

  -    specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka,

  specyficzne i mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych, takie jak dysle-ksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,

  -    globalne, całościowe zaburzenia rozwoju dziecka, upośledzające wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 033

  praca w formacie txt

Do góry