Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są skutki nieudzielania wczesnej i fachowej pomocy dziecku ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu?

  Jedną z najpoważniejszych konsekwencji nieobjęcia dziecka dyslektycznego specjalistyczną opieką jesl narażenie go na niekorzystne funkcjonowanie psychospołeczne (Gindricłi 2002), na wtórne zaburzenia emocjonalne i na niebezpieczeństwo neurotycznego rozwoju osobowości na skutek wieloletnich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę w diagnozie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu odgrywa pedagog?

  Rola pedagoga w tym przedmiocie jest niezmiernie ważna i zaczyna się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z rodzicami (opiekunami) dziecka, a także z samym dzieckiem, co może pomóc w rozpoznaniu przyczyn jego trudności.

  Ważne jest także zebranie danych od innych nauczycieli i konsultacja z nimi (z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czemu służy analiza dokumentacji dziecka?

  Wstępne diagnozowanie dziecka należy rozpocząć od przeanalizowania dokumentacji dziecka. Pierwszych niepokojących sygnałów może dostarczyć już odczytanie danych o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar.

  Uzyskanie przez dziecko wyniku niższego od 10 punktów sygnalizuje możliwość zaistnienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawy prawne opieki psychologiczno - pedagogicznej?

  Przedstawiony system opieki nad dziećmi dyslektycznymi opiera się na takich dokumentach, jak ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia wydawane przez ministra edukacji narodowej i sportu. Podstawą prawną do skorzystania z uprawnień, jakie przysługują uczniowi z dyslcksją jest posiadanie aktualnej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego w diagnozowaniu dysleksji rozwojowej ważna jest analiza wytworów dziecka?

  Analiza szeroko rozumianych wytworów diagnozowanego dziecka, polegająca na ich opisie i inlcrprciacji. służy zdobyciu informacji na temat rodzaju i zakresu jego trudności. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ocenie i interpretacji poddawane są często rysunki dzieci, pomagające ustalić poziom ich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich informacji dostarcza wywiad rozwojowy?

  Wywiad rozwojowy, przeprowadzony z rodzicami (opiekunami) dziecka, ma na celu zdobycie bogatej informacji na jego lemat, przydatnej w formułowaniu diagnozy. 

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym powinien pamiętać nauczyciel ucznia dyslektycznego?

                                               N i e

  I Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.

  2. Nic karz, nic wyśmiewaj ucznia w nadziei, żc zmobilizujesz go do pracy.

  3    Nic ludż się. żc dziecko samo wyminie z trudności, weźmie się w garść, przysiądzie fałdów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest wywiad środowiskowy?

  Analiza danych z przeprowadzonego, także z rodzicami (opiekunami) dziecka, wywiadu środowiskowego dostarcza diagnoście szerszych informacji o dziecku i jego społecznych uwarunkowaniach rozwojowych.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiemy o patomechanizmie dysleksji?

  Patomechanizm dysleksji nie jest w pełni poznany Pierwotne przyczyny dysleksji - etiologia - powodują skutki, które stanowią bezpośrednie przyczyny dysleksji rozwojowej. Są to zaburzenia funkcji centralnego układu nerwowego o charakter/e parcjalnym, występujące przede wszystkim w obszarze procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /19 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak diagnozować dysleksję?

  Diagnoza dysleksji rozwojowej powinna być prowadzona przez zespół specjalistów różnych dziedzin, podobnie jak interdyscyplinarny charakter mają badania naukowe lycli zaburzeń. Najwcześniej, bo już w wieku ponie-mowlęcym i przedszkolnym, można zaobserwować objawy tzw. ryzyka dysleksji. Logopeda jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 124

  praca w formacie txt

Do góry