Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest hiperleksja?

  Hiperleksja jest nietypowym, rzadko występującym zakłóceniem procesu czytania. Przejawia się ona trudnościami w rozumieniu czytanego lekslu. pr/y zachowanej dobrej technice i właściwym tempie czytania (Bogdanowicz 1994 c, Krasowicz 1996, 1997).

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie testy stosuje się do oceny czytania?

  Jednym z przykładowych narzędzi diagnostycznych w tym zakresie jest test K. Lausza, klóry ze względu na łatwość prowadzenia badania posiada szerokie zastosowanie w ocenie techniki czytania głośnego. Jest on testem indywidualnym, jednominutowym uczeń czyta głośno, przez jedną minutę, w obecności...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób można przeprowadzić badanie lateralizacji?

  Jakkolwiek badanie lateralizacji z założenia przeprowadza psycholog, to jednak często się zdarza, żc czyni to pedagog. Celem badania jest ustalenie, w wyniku przeprowadzonych prób, modelu funkcjonalnej przewagi stTonnej. Ważna jest siła i formuła laterałizacji. Biorąc pod uwagę formułę wyróżniamy:...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej

  Termin dysleksja rozwojowa oznacza specyficzne irudności w nauce czytania i/lub pisania. Trudności te są uwarunkowane konstytucjonalnie i występują, pomimo stosowania odpowiednich metod nauczania, u dzicci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, bez deficytów sensorycznych (wad wzroku i słuchu) i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu przeprowadzamy wywiad lub ankietę z uczniem?

  W diagnozowaniu trudności w czytaniu i pisaniu istotne jesl zdobycie informacji od samego zainteresowanego. Można to uczynić wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzonego z uczniem w formie ankiety bądź wywiadu.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Celem diagnozy dysleksji rozwojowej jest rozpoznanie badanego zjawiska, występujących patomechanizmów, ustalenie ich przyczyn i przewidywanie dalszego rozwoju oraz wskazanie optymalnego (trafnego, dokładnego) programu pracy terapeutycznej.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola obserwacji w diagnozowaniu dziecka?

  Wielu badaczy uważa obserwację za najważniejszą z metod diagnozowania, gdyż pozwala ona ująć dane zjawisko w aspekcie dynamicznym i holistycznym, a je] dodatnią cechą jest możliwość obejmowania badanych w spontanicznych reakcjach. Obserwacja pomocna jest w badaniach dotyczących procesu uczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto dokonuje diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Rzetelna diagnoza wymaga wieloaspektowej oceny zjawiska przez różnych specjalistów. W Polsce najczęściej dokonuje jej pedagog we współpracy z psychologiem, a w zależności od potrzeb włączają się w tę ocenę: logopeda i lekarze różnych specjalności pediatra, neurolog, okulista, laryngolog, foniatra...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola psychologa w diagnozowaniu dysleksji?

  Uprawnienia do przeprowadzenia takiej diagnozy posiada wyłącznic psycholog. Głównym elementem diagnozy psychologicznej jest ocena ogólnego poziomu inteligencji dziecka. Służy temu przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia i obowiązująca wc wszystkich krajach - choć uznana za niedoskonałą skala...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z dysleksją rozwojową?

  I. Określenie problemu

  1.    Badania wstępne:

  analiza dokumentacji dziecka (informacji o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar, karty zgłoszenia do poradni dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu),

  wywiad rozwojowy, wywiad środowiskowy,

  sondaż diagnostyczny przeprowadzony z uczniem w technice...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 814

  praca w formacie txt

Do góry