Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czy afazja jest chorobą, objawem chorobowym?

  Ze względu na różnorodność zarówno symptomatologii, jak i etiologii afazji. Trudno uzasadnić pod względem teoretycznym stwierdzenie, że afazja jest chorobą przynajmniej w ścisłym, medycznym sensie tego słowa. Z punktu widzenia neurologii sprawa jcsl dość jasna: afazja stanowi jeden z objawów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w terapii dziecka z dysleksją rozwojową można wykorzystać komputer?

  Praca z komputerem stanowić powinna jedynie uzupełnienie prowadzonej przez nauczyciela terapii, nic może jej zastąpić. Z uwagi na to, żc typowych, przeznaczonych dla dziccka z trudnościami w czylaniu i pisaniu programów komputerowych jest bardzo mało, najlepszym rozwiązaniem jest wyszukiwanie i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielimy afazję ze względu na stopień nasilenia?

  Bez względu na to, jak definiujemy afazję w abstrakcji, czy to z punktu widzenia teorii neurologicznej, logopedycznej, a fazj o logicznej, ncurolingwistycz-nej czy ncuropsychologiczncj, patomechanizm afazji danego, konkrclnego pacjenta jcsl wypadkową czynników zarówno uniwersalnych, jak i indywidualnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia wzbogacają terapię dziecka z dysleksją rozwojową?

  W terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu należy prowadzić dodatkowo ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, zarówno w aspekcie fono-logicznym. jak i morfologicznym oraz syntaktycznym; bardzo cenne są także ćwiczenia rozwijające aspekt semantyczny i komunikację językową (Borkowska...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje afazji?

  Przyjęte kryteria klasyfikacji afazji na poszczególne zespoły (syndromy) uwypuklają niektóre cechy i z konieczności zaciemniają inne. Pozwalają również na rzetelną wymianę informacji o pacjentach pomiędzy klinicystami i naukowcami, więc nawet jeżeli tylko do tego celu służą, są potrzebne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy dysleksja ma wpływ na naukę języków obcych?

  Uczniowie z dysleksją nn ogół napotykają duże trudności w nauce języków obcych. Problemy osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w dużej mierze wynikają z deficytów fonologicznych i z nieprawidłowości przetwarzania języka mówionego na język pisany i odwrotnie, co utrudnia, a czasem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są charakterystyczne zaburzenia językowe przejawiane przez chorych z afazją ruchową (ekspresyjną, niepłynną, kodującą)?

  Afazja ruchowa (ekspresyjna, niepłynną, kodująca) oznacza niemożność produkowania przez chorego słów i tekstu słownego, przy zachowaniu w dużej mierze rozumienia wypowiedzi innych ludzi i treści własnych wypowiedzi, nawet tych. których nie jest w stanic w pełni zrealizować. Tak więc ten rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak utrwalać pisownię wyrazów?

  Bardzo dobrym treningiem utrwalającym pisownię są ćwiczenia polegające na uzasadnianiu pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi (np.pechowy bo zapeszyć; zachód - bo zaszedł', błahy bo pobłażać).

  Inny rodzaj ćwiczeń polega na znalezieniu wyrazów podslawowych w wyrazach pochodnych, np...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia prowadzą do lepszego rozumienia czytanego tekstu?

  Ćwiczcnia doskonalące lepsze rozumienie tekstu wiążą się ściśle z usprawnieniem techniki czytania. Czytanie wolne nie sprzyja lepszemu rozumieniu. Ten, kio czyla powoli sprawia, że również jego umys! pracuje powoli i chociaż podejmuje on znaczny wysiłek, rozumie niewiele. Mózg, pracując wolno...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakiego rodzaju ćwiczenia prowadzi się w zakresie percepcji i pamięci wzrokowej?

  Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej można realizować poprzez wykorzystanie zarówno materiału konkretnego (obrazkowego, geometrycznego), jak i abstrakcyjnego (literowego, cyfrowego). Są to następujące rodzaje ćwiczeń:

  1.    Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

  2.    Ćwiczenia w różnicowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 764

  praca w formacie txt

Do góry