Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gleby semihydrogeniczne

  Dział obejmujący g., w których bezpośredni wpływ wód gruntowychlub silne oglejenie opadowe obejmuje dolne i częściowo środk. partie profilu glebowego.W poziomach powierzchniowych natomiastdominuje gospodarka wodna opadowa,która może być w pewnym stopniu modyfikowana znaczną wilg. głębszych części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby murszowate

  Typ g. pobagiennych wytworzonych w wyniku procesu murszenia zutworów zawierających poniżej 20% materiiorg. lub z utworu zawierającego jej powyżej20%, ale o miąższości poniżej 30 cm. Budowaprofilu: AOM–A–C lub AOM–D (g. z utworemorg. w stropie), albo AM–C (g. z utworemorg.-miner. lub próchnicznym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby murszowe

  Typ g. pobagiennych powstałychz g. bagiennych o budowie profiluM–O–D lub M–O. W profilu g.m. występujewarstwa co najmniej 30 cm miąższości zawierającapowyżej 20% materii organicznej. Są to typowe g. użytków zielonych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby napływowe

  Dział g., których powstawaniezwiązane jest z erozyjno-sedymentacyjnądziałalnością wód powierzchniowych.Są to z reguły utwory miner., rzadziej org.Wyróżnia się tu g. aluwialne i deluwialne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby płowe (lessivés) (fr. lessivage - przemywanie)

  Typ g. autogenicznych wytworzonych na obszarze Polski w klimacie umiarkowaniewilgotnym, charakteryzujących się wymyciemwęglanów, a następnie pionowym przemieszczeniemminerałów ilastych oraz częściowowodorotlenków żelaza i glinu, jak równieżniektórych form zdyspergowanych związkówpróchnicznych.

  Budowa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby pobagienne

  Rząd g. powstałych z g.zabagnionych lub bagiennych po odwodnieniu,przerywającym proces akumulacji materiiorg. i inicjującym fazę decesji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby rdzawe

  Typ g. bielicoziemnych o budowieprofilu: O–ABv–Bv–C. W g. tych występujepoziom rdzawy dzięki uwolnionym wprocesie wietrzenia związkom żelaza. G.r. nienależą do urodzajnych, ponieważ odznaczająsię małą zdolnością retencji wody i niewielkązasobnością w składniki pokarmowe. Są to g.bardzo kwaśne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby hydrogeniczne

  Dział obejmujący g.,których miner. i org. utwory macierzyste powstałylub uległy daleko idącym przekształceniompod wpływem warunków wodnych środowiska.Geneza tych utworów wiąże się zezjawiskami sedentacji, sedymentacji i decesjikształtowanymi przez wodę. G.h. są gł. składnikamiekosystemów łąkowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby industrioziemne, industrioziemy

  Rząd g. antropogenicznych przeobrażonych pod wpływem przemysłu, a w szczególności górnictwagłębinowego i odkrywkowego. Są to g.zdegradowane, a nawet zdewastowane przezbezpośrednie i pośrednie oddziaływanie przemysłu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby kulturoziemne

  Rząd g. antropogenicznych typologicznie przeobrażonych pod wpływemintensywnej gospodarki i wysokiej kulturyrolnej. Poziom akumulacyjny g.k. osiągamiąższość 40–60 cm i ma charakter antropogeniczny.G.k. cechuje wysoka zawartość wskł. pok., uregulowany odczyn i dobre właściwościwodno-powietrzne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry