Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Składnik pokarmowy czysty

  Termin przyjęty umownie w nawożeniu do interpretacji ilościowej składnika pokarmowego. Umowny symbol nie zawsze odpowiada formie pobieranej przez rośliny, np. fosfor, jako cz.s.p., wyrażany jest symbolem P lub P2O5, natomiast rośliny pobierają ten pierwiastek w formie jonów H2 PO4– i HPO42–.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sorpcja gleby

  Zatrzymywanie przez fazę stałą gleby jonów, cząstek gazów, cieczy, ciał stałycha nawet mikroorganizmów glebowych.Pojęcie s. określa całość procesów adsorpcji iabsorpcji w glebie. Dzięki temu zjawisku skł.pok. nie ulegają wymyciu. S.g. zależy od ilościi jakości koloidów miner. i org...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słoma jako nawóz

  Biomasa powodująca wzbogacenie gleby w subst. org., zwiększenie zawartości skł. pok., ograniczenie wymywaniaazotu miner. z gleby, wzrost aktywności biol.gleby, polepszenie właściwości fiz. gleby iograniczenie zachwaszczenia. S. charakteryzujesię szerokim stosunkiem C:N (100–40 : 1).

  Podczas jej rozkładu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki pokarmowe roślin

  Subst. chem.niezbędne do życia organizmów (makroelementy,mikroelementy). Większość z nichrośliny czerpią z gleby, czasami również z liści(dokarmianie dolistne). W rolnictwie tradycyjnyms.p. wprowadzane są z zewnątrz w postaci nawozów, natomiast w rolnictwie biodynamicznym z obiegu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smółka

  Gęsta, ciemna treść jelita noworodka ssaków, która nagromadziła się w ich jelitachw ostatnim okresie życia płodowego. S. składasię z wody płodowej, ze złuszczonego nabłonka,wydzieliny jelit i innych. Zob. też siara.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skorupa glebowa

  Silnie zbita i bezstrukturalna,powierzchniowa część warstwy ornej,utrudniająca dostęp powietrza w głąb roli iumożliwiająca straty wody przez parowanie.Zob. też zaskorupienie gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała macierzysta

  Powierzchniowy utwórskorupy ziemskiej, który wietrzejąc w określonychwarunkach środowiska geograficznego,dostarcza tworzącym się glebom substratu o specyficznym uziarnieniu, składzie minerałów,właściwościach fiz., chem. i biol. oraz charakterystycznej budowie profilu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siewnik

  Maszyna do wysiewu materiału siewnegolub nawozów miner. (s. nawozowy).Wyróżnia się s.:

  1) rzędowe, zapewniającerównomierne rozmieszczenie materiału siewnegow rzędach na odpowiedniej głęb. i przykrywającego warstwą ziemi;

  2) punktowe,przeznaczone do siewu punktowego, nie mająceskrzyni nasiennej, lecz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaryfikacja nasion

  Kaleczenie twardej, nieprzepuszczalnej łupiny nasion w celu ułatwieniaim pobierania wody i przyspieszenia przez to kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silos

  1. zbiornik do zakiszania pasz soczystychi przechowywania kiszonek. W zależności od konstrukcji wyróżnia się następującetypy s.:

  1) komorowy – s. częściowo zagłębionylub naziemny podzielony na 2–3 komory,aby można było zakiszać rośliny zbierane wróżnych terminach;

  2) najazdowy – bateria s...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt

Do góry