Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Problem fizjologicznej stabilności pacjenta

  Problem fizjologicznej stabilności chorego ma kluczowe znaczenie w badaniach wykonywanych u pacjentów w stanie krytycznym, których stan kliniczny często ulega gwałtownym zmianom. U pacjentów niestabilnych hemodynamicznie zarówno zmierzone stężenia hemoglobiny, jak i pomiary parametrów równowagi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fluorymetria

  Fluorymetria jest techniką wykorzystującą zjawisko emitowania energii świetlnej przez substancję po uprzednim naświetleniu jej falą o krótszej niż emitowana długości fali. Długość fali światła emitowanego jest dłuższa od światła użytego do naświetlania. Natężenie tego światła jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ leków przyjmowanych przez pacjenta

  Planując przygotowanie pacjenta do badania należy uwzględnić, że przyjmowane leki mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych (p. rozdz. 29). Wpływ leków powinien być

  również brany pod uwagę zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z wynikiem nieoczekiwanym, niezgodnym z klinicznym obrazem pacjenta...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /4 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polarymetria

  Pomiary polarymetryczne opierają się głównie na pomiarze kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez badany roztwór. Używa się światła spolaryzowanego, czyli takiego, którego drgania zachodzą w jednej płaszczyźnie. W celu uzyskania takiego światła używa się polary-zatorów. W polarymetrze, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki związane z nieznaną chorobą pacjenta

  Ryzyko ujawnienia się wpływu nieznanej choroby pacjenta na wyniki wykonanych badań występuje na oddziałach intensywnej terapii i w izbach przyjęć, kiedy lekarz ma do czynie* nia z chorymi nieprzytomnymi lub o ograniczonej świadomości, z oczywistymi objawami ostrej, zagrażającej życiu choroby (zawał...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektromigracja białek w roztworach

  Elektromigracja opiera się na zależności ładunku cząsteczki białkowej od pH roztworu. Cząsteczki białek posiadają na swojej powierzchni kwasowe grupy karboksylowe, pochodzące z reszt aminokwasowych kwasu glutaminowego i asparaginowego oraz grupy zasadowe, związane z obecnością lizyny, argininy i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości prawidłowe i wartości nieprawidłowe

  W diagnostyce laboratoryjnej pojęcie „normy” jako pewnej cechy stanu zdrowia historycznie odegrało wielką rolę w definiowaniu „stanu choroby’’. W sytuacjach, w których choroba wpływa na wielkości stężeń badanego parametru, zmienione wartości wykraczające poza zakres normy nazywamy nieprawidłowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy przedanalityczne i postanalłtyczne

  Zlecając wykonanie badania laboratoryjnego, lekarz oczekuje aktualnej informacji na temat zmian stężenia substancji, które mogą odzwierciedlać przebieg występującej choroby. Wyniki badań laboratoryjnych powinny pozostawać w logicznym związku z obrazem choroby, a weryfikacja hipotezy diagnostycznej opiera...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazania u kogo należy wykonywać badania laboratoryjne

  Powszechnie akceptowanym celem wykonywania badań laboratoryjnych jest rozpoznanie choroby, jednak większość wykonywanych badań nie służy rozpoznawaniu dotąd nie-wykiytej choroby, lecz kontroli stanu zdrowia osób leczonych oraz monitorowaniu leczenia osób przewlekle chorych, których choroba jest znana od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy jakości związane z rodzajem materiału pobieranego do badań

  Materiałem, w którym najczęściej wykonuje się badania diagnostyczne jest krew. W mniejszym stopniu badania są wykonywane w moczu (p. rozdz. 7) a w szczególnych sytuacjach w płynie mózgowo-rdzeniowym, płynach wysiękowych i przesiękach (p. rozdz. 7). Każdy z tych materiałów musi być pobrany w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /8 584

  praca w formacie txt

Do góry