Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AUTOMAT SPRZEDAŻOWY

  Wrzutowe urządzenie techniczne w formie przestawnej szafy lub gablotyumożliwiające nabycie za określoną gotówkę (w bilonie) popularnych artykułówżywnościowych (porcjowanych i opakowanych), używek, napojów oraz wy-branych artykułów nieżywnościowych powszechnego użytku (standardowych,o powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WARIANCJI

  Metoda weryfikacji hipotez statystycznych dotyczących porównywania średnichpochodzących z więcej niż dwóch —> prób. Testy a.w. pozwalają na sprawdzenie,czy pewne —> czynniki, którymi można dowolnie manipulować w toku —> eks-perymentu, wywierają wpływ na kształtowanie się średnich wartości bada-nych —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

  Rozpoznanie struktury i mechanizmów określonego rynku zagranicznego orazocena stanu i rozwoju jego elementów. Przedmiotem a.r.z. są potencjalne lubrzeczywiste z.r. zakupu (importowe) i sprzedaży (eksportowe). A.r.z. możnaklasyfikować wg różnych kryteriów, m.in. wg: zakresu przedmiotowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

  Metoda identyfikacji i oceny wartości czynników (elementów zasobów) istotnychz punktu widzenia oceny —> siły konkurencyjnej (potencjału) przedsiębiorstwa.Celem a. jest zidentyfikowanie atutów (m.s.) i słabości przedsiębiorstwa (s.s.)oraz określenie jego kompetencji (predyspozycji) w zakresie prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PORTFELOWA

  Metoda wyznaczania i oceny pozycji analizowanych elementów (jednostekgospodarczych, produktów, papierów wartościowych) względem głównychzmiennych, determinujących decyzje dotyczące kształtowania optymalnej struk-tury zestawu (portfela) tych elementów. Początkowo a.p. była stosowana jakonarzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PROFILOWA

  Analiza graficzna wyników skalowania postaw i preferencji, oparta na średnichlub medianach ocen obliczanych oddzielnie dla każdej skali i połączonych ze sobąza pomocą linii osobno dla każdego obiektu lub —> respondenta. Linie te tworząprofile polaryzacji charakteryzujące postawy i -> preferencje wobec...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Metoda określania najbardziej istotnych zmiennych wpływających na zróż-nicowanie obiektów w obrębie poszczególnych grup. Zmienna zależna w a.d. jestzmienną klasyfikacyjną mierzoną na —> skali nominalnej, natomiast zmienneniezależne — zwykle na —> skali przedziałowej. Jeśli jakiekolwiek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aida

  Model w -»psychologii reklamy, który obrazuje cztery zasadnicze etapykontaktu potencjalnego nabywcy z reklamą. A. jest skrótem angielskich słów:Attention, Interest, Desire, Action, oznaczających: zwrócenie uwagi, wzbudzeniezainteresowania, chęć (życzenie) zakupu i zakup (akcja, działanie). Formułę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA KONKURENCJI

  Dziedzina badań strategicznych przedsiębiorstwa dotycząca analizy jego otocze-nia konkurencyjnego (przemysłowego, sektorowego), czyli rynku jednego produ-ktu lub grupy produktów o podobnym znaczeniu. Opiera się na założeniuwystępowania trzech grup cech charakterystycznych tego otoczenia: jego struk-tury...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AlDCAS

  Model w —> psychologii reklamy, który obrazuje oddziaływanie reklamy i fazypostępowania nabywcy na rynku. A. jest skrótem angielskich słów: Attention,Interest, Desire, Conviction, Action, Satisfaction, oznaczających: zwrócenieuwagi, wzbudzenie zainteresowania, chęć (życzenie), przekonanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt

Do góry